Συνεδριάζει τη Δευτέρα 22/4 το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις είκοσι δύο (22) Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση τρίτης (3ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2024.
 2. Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2024.
 3. Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Αιγιαλείας.
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.36/2023 (ΑΔΑ:6ΙΓ7Ω6Χ-7ΤΖ) απόφασής του, περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» για το έργο«Κατασκευή-επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη και Αγ. Αθανασίου της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
 5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Απόφαση καθορισμού κωδικού δαπανών δεκτικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 7. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπανών του έργου της Σ.Α.Ν.Π. 301 με ενάριθμο 2022ΝΠ30100012 και τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 8. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου βάσει της παρ.2 του άρθρου 37 του Ν.5013/2023.
 9. Λήψη απόφασης για πολυετή μίσθωση ακινήτου με συμβολαιογραφική πράξη για δημιουργία της ΜΕΒΑ.
 10. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (γηπέδου) της Δημοτικής Κοινότητας Νικολαιίκων Δήμου Αιγιαλείας στο Σωματείο «Λύκοι Α.Ο. Διακοπτού».
 11. Μίσθωση ακινήτου στην παραλία Αλυκής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων.
 12. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Ανανέωση εμπορικού σήματος Οινοξένεια Τοπία και Γεύσεις της Αιγιάλειας.
 14. Έγκριση κατασκευής παιδικής χαράς στη Δημοτική Κοινότητα Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Έγκριση πρώτης (1ης) παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου χωρητικότητας 8m3 & Προμήθεια απορριμματοφόρου χωρητικότητας 3m3 για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 16. Επί του αιτήματος του κ. Χρήστου Γούτου για συζήτηση επί της υπ’ αριθ.πρωτ.16440/11.04.2024 αιτήσεως επαγγελματιών της πόλης του Αιγίου, σχετικά με τη διάνοιξη της οδού Κλ. Οικονόμου κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.
 17. Επί τους αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Σπηλιόπουλου για συζήτηση επί του θέματος «Ανάπλαση της Τρίγωνης πλατείας-Ολοκλήρωση έργων-Κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης του Αιγίου».

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγιαλείας

  Μαρία Γιδά