Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας με κυρίαρχο θέμα την “΄Eγκριση τροποποίησης Τιμολογιακής Πολιτικής χρήσης της ΔΕΥΑ 2016»

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» της Δ..K. Αιγίου (παληό Νοσοκομείο) στις είκοσι μία (21) του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 166.875,00€ από «2η 3η, 4η τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) ».
  2. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 127.950,00€ για « Γ΄ Κατανομή έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων».
  3. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 21.068,12€ για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων για τη χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016 ».
  4. Έγκριση της υπ’αριθ. 23/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ με θέμα: « Eγκριση τροποποίησης Τιμολογιακής Πολιτικής χρήσης 2016», για τις εδαφικές περιφέρειες των Δημοτικών Ενοτήτων Συμπολιτείας, Ερινεού, Διακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας.

 

  1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α).
  2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».
  3. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού οικον.έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».
  4. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ανοικτού Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου, στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας», λόγω αρμοδιότητας.
  5. Συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»
  6. Ερμηνεία διαθήκης Γεωργίου Οικονόμου και εκτέλεση αυτής.
  7. Συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2016, βάσει του Ν.4412/2016.
  8. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν.4412/2016.
  9. Ανταποδοτική ανακύκλωση κενών μελανοδοχείων εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου Αιγιαλείας.
  10. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδος, την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ».
  11. Διόρθωση της υπ’ αριθ.297/2016 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλείας, που αφορά την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων προσφυγικού συνοικισμού Δεξαμενής πόλεως Αιγίου», ως προς τα ονόματα των κληρωθέντων δημοτικών υπαλλήλων.
  12. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ Δ.Δ. ΛΟΓΓΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. Δ.Δ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ».
  13. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων : α) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΩΝ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»,β) «Κατασκευή Ιστορικού Μουσείου Αιγών»,γ) «Τσιμεντόστρωση δρόμων στα Μάρμαρα Αιγείρας»,δ) «Τσιμεντόστρωση δρόμων στο ΤΔ Μοναστηρίου»,ε) «Εσωτερική οδοποιία ΤΔ Εξοχής – κατασκευή ασφαλτοτάπητα», στ) «Διαμόρφωση πλατείας Μουσείου Αιγών».
  14. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων : α) «Επισκευή Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αιγιαλείας»,β) «Αποκατάσταση–συντήρηση τμημάτων οδοστρώματος Δ.Ε. Ακράτας», γ) «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας», δ) «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου», ε) «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού», στ) «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού»,ζ) «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας», η) «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Λιμένα».
  1. Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: « ΚATAΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ».
  2. Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας – Ερινεού».
  3. Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ-ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΕΡΙΝΕΟΥ».
  4. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου».
  5. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση-καθαρισμός πλακών Υψηλών Αλωνίων».
  6. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση & επισκευή της εσωτερικής σκάλας του Δημαρχείου του Δήμου Αιγιαλείας».
  7. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού ακτών για γαλάζιες σημαίες».
  8. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Μικρών Τεχνικών Έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας ».
  9. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Μικρών Τεχνικών Έργων Δ.Ε. Αιγίου ».
  10. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Μικρών Τεχνικών Έργων Δ.Ε. Διακοπτού ».
  11. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού νοσοκομείου του Δήμου Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου ».
  12. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Εργασιών του έργου: «BEΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ KEΡΝΙΤΣΑ , ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΤΙ ».
  13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΜΑΡΩΝ».
  14. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού ».
  15. Eγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Άνω Διακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου ».
  16. Έγκριση 3ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας ».
  17. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – διαρρύθμιση υφισταμένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και μετατροπή του σε στέγη ιδρύματος «Χατζηδάκη – Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας ».
  18. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού Otto Walter».
  19. Eγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ. Διγελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας».
  20. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. στη θέση Λίμνες της Τ.Κ. Χατζή Αιγίου.
  21. Έγκριση της αναγκαιότητας για μετατόπιση ενός (1) στύλου στην Τ.Κ. Ζαρούχλας.
  1. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης δύο (2) στύλων μετά Φ.Σ. στην Τ.Κ. Αρραβωνίτσας της Δ.Ε. Ερινεού.
  2. Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών πτηνοτροφείου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αιγιαλείας, μετά την παραίτηση αναδόχου.
  3. Πρόσληψη τριών (3) Σχολικών Τροχονόμων για το Δημοτικό Σχολείο Τέμενης, το Δημοτικό Σχολείο Αβύθου, καθώς και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Αιγίου.
  4. Έγκριση Iσολογισμού έτους 2014 του «Ιδρύματος Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου ».
  5. Έγκριση Iσολογισμού έτους 2015 του «Ιδρύματος Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου ».
  6. Στην υπ’ αριθ.122 /2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αιγιαλείας, περί μεταφοράς των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται όπισθεν Δημ. Καταστήματος Συμπολιτείας στην Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας.
  7. Στην υπ’ αριθ. 129/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αιγιαλείας, περί τοποθέτησης τριών (3) κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
  8. Οικονομική Ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου.
  9. Έγκριση αναγκαιότητας και διάθεση σχετικής πίστωσης για : α) δημιουργία-εκτύπωση οκτάπτυχου ενημερωτικού τουριστικού φυλλαδίου, β) δημιουργία τρίλεπτου βίντεο και γ) δημιουργία ιστοσελίδας για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας.
  10. Χορήγηση θέσης παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κα Παναγούλα Σκούρα του Αναστασίου.
  11. Χορήγηση νέων αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών .
  12. Διαγραφή Δημοτικών τελών φωτισμού-καθαριότητας & Δημοτικού φόρου του κ. Παπαδημητρίου Γεωργίου του Νικολάου.
  13. Διαγραφή Δημοτικών τελών φωτισμού-καθαριότητας & Δημοτικού φόρου του κ. Χριστόπουλου Θεοφάνη του Βασιλείου.
  14. Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ ετών 2004-2012.