Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Πρώτο θέμα οι προσφυγές για άρση κυκλοφορίας των οχημάτων στη Μητροπόλεως

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί, στις δέκα έξι (16)  Ιουνίου  2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00΄ μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  για  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  • Στις από 25-5-21 και 11-5-21 αιτήσεις δημοτών, καθώς και στο περιεχόμενο των από 28-5-21 και 31-5-21 προσφυγών περί άρσης της απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων  στο τμήμα της οδού Μητροπόλεως μεταξύ των οδών Μελετοπούλων και Ρωμανιώλη της Κοινότητας Αιγίου
  • Εξέταση αιτήματος για την κοπή ή μη δύο δέντρων ( πεύκων)επί του πάρκου και της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Κοιν. Αιγίου (απόφ. 33/21 Κοιν. Αιγίου)
  • Εξέταση αιτήματος για την κοπή ή μη 15 δέντρων ( πεύκων) στην περιοχή «Μπούφαλο» στην Κοινότητα Αιγίου (απόφ. 34/21 Κοιν. Αιγίου)
  • Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για τα εκτός προβολής καταστήματα υγειον. ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Αιγίου –ΑΛΥΚΗ- ( σχετ. απόφ. Κοιν. Αιγίου)
  • Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Αιγίου -ΑΛΥΚΗ – με δημοπρασία (σχτ. απόφ. Κοιν. Αιγίου)

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ- Δήμαρχος

Δημήτριος Καλογερόπουλος