Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου την Πέμπτη 20/1

Τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», θα πραγματοποιηθεί στις είκοσι 20 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2022.
 2. Μίσθωση ακινήτου στην Αλυκή για χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων κατά την θερινή περίοδο έτους 2022.
 3. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2022.
 4. Γνωμοδότηση για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από περίπτερο στην Κοινότητα Αιγίου.
 5. Παραχώρηση Δημοτικού χώρου πλησίον Νεκροταφείου Αιγίου για κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
 6. Περί προεξεχόντων κλάδων από ιδιοκτησίες στην Κοινότητα Αιγίου.
 7. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης,στο Αίγιο.
 8. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιοκτησία, στο Αίγιο.
 9. Αίτημα για κοπή δέντρου στην οδό Ελίκης 31 και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Κοινότητα Αιγίου.
 10. Αίτημα για κοπή κυπαρισσιού επί του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου.
 11. Αίτημα για έγκριση ή μη, της κοπής κυπαρισσιών επί του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου.
 12. Αίτημα για έλεγχο δέντρου που φύεται σε πρανές επί του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου.