Συνάντηση Παπαδόπουλου – Ψυχράμη για τα αιτήματα των εμπόρων της αγοράς του Αιγίου

Σε εγκάρδιο κλίµα πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση µε την αντιδήµαρχο Έργων Βασιλική Ψυχράµη και τον επικεφαλής της ‘’Εµπορικής Ενότητας’’ και επερχόµενης διοίκησης του Εµπορικού και Eπιχειρηµατικού Συλλόγου Αιγιαλείας!

Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε πάγια αιτήµατα των εµπόρων που όχι µόνο προβληµατίζουν αλλά και αποτελούν βραχνά, εµποδίζοντας την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, κάνοντας την υποτονική έως µη λειτουργική!

Τόνισε, πως άµεσος στόχος τόσο της ∆ηµοτικής Αρχής όσο και της επερχόµενης διοίκησης του Εµπορικού, πρέπει να γίνει  η περιφραγµένη,  κλειστή και ελεγχόµενη λαϊκή  αγορά µε χηµικές τουαλέτες και νερό. Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο η στήριξη του  ∆ήµου µε φύλακες, που  όχι µόνο θα εµποδίσει παραβατικά στοιχεία, αλλά και το µείζον θέµα του παραεµπορίου µέχρι να µεταστεγαστεί σε νέα στεγασµένη λαϊκή αγορά, που είναι  και το πάγιο αίτηµα µας πολλών ετών !

∆εύτερο θέµα που έθεσε ο κ. Παπαδόπουλος, είναι η ανάπλαση, το ακριβές χρονοδιάγραµµα και οι ρήτρες,  που θα απαιτούν  την παράδοσή του έργου µέσα στα προβλεπόµενα πλαίσια, καθώς η αγορά, δεν αντέχει καθυστερήσεις. Όπως λένε οι Έµποροι, όσο µεγαλεπήβολο και να  είναι το έργο της ανάπλασης, τα µαγαζιά δε ξέρουν πόσο µπορούν να αντέξουν µε την υπάρχουσα κρίση µέσα σε συνθήκες εργοταξίου, πολύ δε περισσότερο αν υπάρξουν και καθυστερήσεις!!

Τρίτο αίτηµα που το έχει ζητήσει και στο παρελθόν ως Πρόεδρος του Εµπορικού και µετά από αποφάσεις ΓΣ, να γίνουν στεγασµένοι δρόµοι, η Ερµού και η Ανδρέου Λόντου, κάποτε κεντρικά σηµεία, σήµερα αφηµένα στην τύχη τους, µε λίγους εναποµείναντες ηρωικούς καταστηµατάρχες και πολλά κλειστά µαγαζιά!! Μια τέτοια παρέµβαση θα προσέλκυε το ενδιαφέρον! Ο κ. Παπαδόπουλος έφερε µάλιστα ως παράδειγµα γειτονικές πόλεις και τεχνικές δοκιµασµένες που θα φέρουν ζωή  και ανάκαµψη!

Ένα τέταρτο θέµα που έθεσε, είναι το πεπαλαιωµένο οδικό δίκτυο τόσο µέσα στον αστικό ιστό όσο και τον αγροτικό!

Αναφέρθηκε µάλιστα στις κατολισθήσεις και στις βροχοπτώσεις που κάνουν τους δρόµους απροσπέλαστους το χειµώνα για τους αγρότες µας, οι οποίοι καλούνται να πάνε στα κτήµατά τους όχι µόνο καταστρέφοντας τις περιουσίες τους αλλά και µε κίνδυνο την ζωής τους, πολλές φορές!

Η όλη συζήτηση ήταν παραγωγική, µε κοινή  δέσµευση να υπάρξει και συνέχεια της σηµερινής συνάντησης!

Μάλιστα ο κ. Παπαδόπουλος σαν νέα ∆ιοίκηση του Εµπορικού Συλλόγου Αιγιαλείας δεσµεύτηκε πως, θα ενοχλούµε  και θα διεκδικούµε λύσεις, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τα προβλήµατα των εµπόρων, αλλά και όλων των συνδηµοτών!!