Σήμερα η κεντρική ομιλία στο Αίγιο της Βασιλικής Ψυχράμη