Πώς θα λειτουργούν τα ΚΕΠ στο Δήμο Αιγιάλειας

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού covid-19, μετά και την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, η εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ του Δήμου μας θα γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου που εξέδωσε στις 24-3-2020 το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα:

Τα ΚΕΠ θα λειτουργούν από 7:30 έως 15:00 με κλειστή είσοδο και θα παρέχουν εξυπηρέτηση δια ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας). Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα ΚΕΠ θα λειτουργούν είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

Επισημαίνεται ότι, ο επείγον χαρακτήρας τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού, όσο και των τηλεφωνικών αιτημάτων πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά: Α) να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης.3.2020 περί λήψεως κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, Β) να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη, Γ) να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων θα μπορεί να υποβληθεί επείγουσα τηλεφωνική αίτηση και από τρίτο πρόσωπο υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, αυτό να είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής, από το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Κατά την παραλαβή του σχετικού φακέλου, το πληρεξούσιο επιδεικνύεται σε ακριβές αντίγραφο του συμβολαιογράφου και η εξουσιοδότηση σε πρωτότυπο.

Η αποτελεσματική διαχείριση των πρωτόγνωρων συνθηκών, η προστασία της υγείας όλων μας και ιδίως των ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων, απαιτεί τη μέγιστη συνδρομή μας στην αξιολόγηση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της μετακίνησής μας προς τις δημόσιες υπηρεσίες.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ