Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή στην δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας

Ο Δήμος Αιγιαλείας, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Cross-over HUBS: developing cross-innovation between agro-food and creative enterprises» και ακρωνύμιο «CREATIVE CAMPS» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία (EL-IT) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και Ιταλίας, πρόκειται να δημιουργήσει μια καινοτόμα και αναπτυγμένη θερμοκοιτίδα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η οποία θα υποστηρίξει την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και επιχειρήσεων μέσα από την εξέταση κοινών ιδεών, αναγκών και γνώσης των κύριων περιφερειακών οικονομικών τομέων: δημιουργική βιομηχανία και αγροτοβιομηχανία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δημιουργούς ή επιχειρήσεις του κλάδου της δημιουργικής βιομηχανίας και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτοδιατροφικό τομέα, καθώς επίσης και σε νέους επιστήμονες που θέλουν να ξεκινήσουν νέα δραστηριότητα ή νέα επιχείρηση και χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη της δραστηριότητας τους.

Οι συμμετέχοντες στην θερμοκοιτίδα θα αποκτήσουν πρόσβαση στα παρακάτω οφέλη:

 Ανίχνευση των ιδιαίτερων αναγκών του καθενός από τους συμμετέχοντες.

 Υποστήριξη και κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

 Στρατηγικές προτάσεις για την σωστή υλοποίηση και βιωσιμότητα του σχεδίου.

 Εξ αποστάσεως (λόγω της πανδημίας του Covid-19) συνεδρίες και συζητήσεις με εξειδικευμένο προσωπικό, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την συνέργεια με άλλους κλάδους.

 Συμβουλές για επιτυχημένο marketing.

 Εξοικείωση με καινοτόμα επιχειρηματικά εργαλεία.

 Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ανάμεσα σε συμμετέχοντες από την διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δημιουργία του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αρκεί να συμπληρώσουν την συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικώς είτε δια ζώσης στα στοιχεία που αναγράφονται στην συνέχει.

Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο οικοσύστημα καινοτομίας θα βρίσκεται επίσης και στη διεύθυνση http://www.aigialeia.gov.gr (ενότητα νέα – ανακοινώσεις).

Προθεσμία, δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους:

1. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: Για όσους επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για τη δημιουργία του οικοσυστήματος καινοτομίας, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ξεκινάει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και διαρκεί για 15 ημερολογιακές ημέρες, με δυνατότητα παράτασης. Interreg V-A Greece Italy Programme 2014 – 2020. PA 1: Innovation and Competitiveness Cooperation. Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of Greece and Italy

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο οικοσύστημα καινοτομίας, την οποία θα βρουν στη διεύθυνση http://www.aigialeia.gov.gr (ενότητα νέα – ανακοινώσεις).

3. Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 Ηλεκτρονικά, μέσω email στην διεύθυνση: is@aigialeia.gov.gr

 Σε έντυπη μορφή: o Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτοπροσώπως (καθημερινά 10:00 – 14:00) στην έδρα του Δήμου Αιγιαλείας: Ανδρέου Λόντου 34 Αίγιο, ΤΚ 25100 – Τηλέφωνο: 2691360815 και 2691360821 καθώς επίσης και στo Δημοτικό Κατάστημα Συμπολιτείας, Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, Ροδοδάφνη Αιγιαλείας, Αχαΐα, ΤΚ 25100 o Ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο – courier) στην έδρα του Δήμου Αιγιαλείας: Ανδρέου Λόντου 34 Αίγιο, ΤΚ 25100 – Τηλέφωνο: 2691360815 και 2691360821 καθώς επίσης και στo Δημοτικό Κατάστημα Συμπολιτείας, Π.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών, Ροδοδάφνη Αιγιαλείας, Αχαΐα, ΤΚ 25100

Η συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση αίτηση περιλαμβάνει ένα πεδίο, όπου οι δυνητικοί ωφελούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν επιγραμματικά την επιχειρηματική τους ιδέα.

Στο κείμενο της επιχειρηματικής ιδέας θα πρέπει να περιγράφονται και να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενότητες:

α) Στοιχεία Δικαιούχου β) Σύντομο περιεχόμενο και στόχος της επιχειρηματικής ιδέας (σκοπός και χρήση του επιχειρηματικού πλάνου, υπηρεσίες ή/και προϊόντα που θα παρέχονται), γ) Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / προϊόντων (περιγραφή, τεχνολογία στην οποία θα στηριχθεί), δ) Βασικά στοιχεία καινοτομίας, διασταύρωσης με άλλους κλάδους και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό (πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες), ε) Αγορά και πιθανοί πελάτες στους οποίους απευθύνεται. Βασικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών προτάσεων, αποτελούν:

 Ο βαθμός ωριμότητας της ιδέας.  Το επίπεδο καινοτομίας της πρότασης.  Οι δραστηριότητες συνεργειών με άλλους κλάδους.

Οι τελικοί συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση. Σε συνέχεια της αξιολόγησης του συνόλου των επιχειρηματικών προτάσεων που θα κατατεθούν, θα προκύψουν οι τριάντα (30) ωφελούμενοι οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (Cross-over HUB) και να λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς Δευτέρα – Παρασκευή (10:00 – 14:00) στα τηλέφωνα 2691360815, 2691360821 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση is@aigialeia.gov.gr Interreg V-A Greece Italy Programme 2014 – 2020. PA

1: Innovation and Competitiveness Cooperation. Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of Greece and Italy Λίγα λόγια για το έργο Το έργο «Cross-over HUBS: developing cross-innovation between agro-food and creative enterprises» με ακρωνύμιο «CREAATIVE CAMPS», υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Καινοτομία & ανταγωνιστικότητα», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2014- 2020». Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους:  Επικεφαλής Εταίρος – Municipality of Bari  Εταίρος 2 – Public Apulian Theatre Consortium  Εταίρος 3 – Δήμος Αιγιάλειας  Εταίρος 4 – Ilia Chamber  Εταίρος 5 – Mediterranean Agronomic Institute of Bari Το έργο υποστηρίζει τη δημιουργία δύο καινοτόμων και κοινά αναπτυγμένων θερμοκοιτίδων στην Περιφέρεια της Απουλίας και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τα δύο Κέντρα θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και επιχειρήσεων μέσα από την εξέταση κοινών ιδεών, αναγκών και γνώσης των κύριων περιφερειακών οικονομικών τομέων: δημιουργική βιομηχανία και αγροτοβιομηχανία. Η στρατηγική του έργου βασίζεται σε ένα μοντέλο διασταυρούμενης καινοτομίας που περιλαμβάνει επιχειρήσεις, ομάδες και τοπικές αρχές σε ένα ολοκληρωμένο και συμμετοχικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της καινοτομίας και των διαπολιτισμικών επιχειρηματικών ιδεών.

Το CREATIVE CAMPS περιλαμβάνει συμμετοχικές δραστηριότητες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την αναζήτηση νέων ιδεών και τη δημιουργία συμπλεγμάτων ώστε να καταλήξουν σε μια διασυνοριακή εκδήλωση B2B που θα μπορούσε να προκαθορίσει μια κοινή στρατηγική για την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ο κύριος στόχος του CREATIVE CAMPS είναι να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας και των γεωργικών ειδών διατροφής ως κύριο οικονομικό μοχλό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η γεωργία αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα και των δύο περιοχών που εμπλέκονται στο έργο και η οικονομία των γεωργικών προϊόντων διατροφής έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι η ανάπτυξη ενός τριτογενούς συστήματος στήριξης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης αποτελεί θεμελιώδη στρατηγική για μια γενική ανάπτυξη.

Η δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων βασίζεται σε μια συνειδητή και αλληλοενισχυόμενη ανταλλαγή μεταξύ των δύο τομέων.Αυτό αποτελεί τη βασική πρόκληση για την επίτευξη των ειδικών στόχων του έργου:

1) Tην προώθηση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων που συνδέονται στενά με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες των επιχειρηματιών και των δύο τομέων.

2) Nα προωθήσει την καινοτομία του μάρκετινγκ ως κύριο κινητήριο μοχλό για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων γεωργικών ειδών διατροφής, την ανάπτυξη νέων μοντέλων κατανάλωσης, την προώθηση νέων δραστηριοτήτων αφήγησης και βιωματικών δράσεων. Interreg V-A Greece Italy Programme 2014 – 2020. PA 1: Innovation and Competitiveness Cooperation. Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of Greece and Italy

3) Να εξασφαλίσει τη συνείδηση, το ενδιαφέρον και τις συνδέσεις για τα προϊόντα, τις μεθόδους παραγωγής, την ποιότητα, τον τρόπο ζωής, την κοινωνική κατανάλωση, τον πολιτισμό του τοπίου που επηρεάζεται από ολόκληρο τον αγροτικό κόσμο.

4) Nα προωθήσει τις συνδέσεις μεταξύ της έρευνας, του Πανεπιστημίου, των συμπλεγμάτων και της κουλτούρας της καινοτομίας μάρκετινγκ ως πρότυπο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

5) Nα προωθήσει την ενσωμάτωση με τους αστικούς πολιτισμούς και την οικονομία για να ενισχύσει την ανάγκη για καλύτερη ζωή των αστικών κοινοτήτων και την παραγωγή νέων καταναλωτών.

6) Nα συγκεντρώσει τις προσπάθειες του καινοτόμου μοντέλου παρέμβασης του έργου για να εξασφαλίσει την αναπαραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των αναπτυγμένων λύσεων.

Όλοι αυτοί οι συγκεκριμένοι στόχοι θα υποστηριχθούν από μια καθορισμένη και από κοινού αναπτυγμένη στρατηγική που θα βασίζεται σε μεθόδους διασταυρούμενης καινοτομίας και στη δημιουργία ευνοϊκού οικοσυστήματος βασισμένου σε ένα συγκεκριμένο εκκολαπτήριο, το Cross-over HUB (XO-HUB – ένα στο Μπάρι (IT) και ένα στο Αίγιο (GR).