Προτάσεις πράξεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από φυσικά φαινόμενα ετοιμάζει προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο δήμος Αιγιαλείας

 Θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 100.000 ευρώ

Μια σειρά ενεργειών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με σκοπό να καλυφθούν ανάγκες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 23 Ιουλίου 2023 ξεκίνησε η δημοτική αρχή του δήμου Αιγιαλείας.

Προηγήθηκε σχετικό έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο ο δήμος ενημερώθηκε ότι θα πρέπει μέχρι τις 29/12/2023 να έχει υποβάλει τις σχετικές προτάσεις πράξεων ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 100.000 ευρώ, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» του ΤΠΑ ΥΠΕΣ.

Στόχος της συγκεκριμένης προτεραιότητας είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, παγετώνων κλπ. σε υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Ο Δήμος Αιγιαλείας έχει ήδη ξεκινήσει τις παρακάτω ενέργειες για την υποβολή της πρότασης και συγκεκριμένα:

α. Την καταγραφή των ζημιών μετά από την πυρκαγιά σε υποδομές του Δήμου και την εκτίμηση του κόστους για την επαναφορά των πληγεισών υποδομών σε κατάσταση ασφαλή και λειτουργική

β. Τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προετοιμασία φακέλου έργου που περιλαμβάνει εκθέσεις/αυτοψίες ζημιών, χάρτη με σημειωμένες τις θέσεις των ζημιών δημόσιων υποδομών που χρήζουν αποκατάστασης, φωτογραφική τεκμηρίωση των θέσεων των ζημιών όσων δημόσιων υποδομών προτείνεται να αποκατασταθούν με βάση τις αυτοψίες, με αναφορά στις παρεμβάσεις που περιγράφονται στις τεχνικές εκθέσεις αυτοψίας και αναλυτική εκτίμηση του κόστους για τις προτεινόμενες ενέργειες.