Προνοιακά επιδόματα: αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε απόφαση με αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τις τροποποιήσεις και προκειμένου να επιτευχθεί η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης στη νέα διοικητική διαδικασία χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, αποφασίστηκε:

Οι προνοιακές παροχές του άρθρου 1 καταβάλλονται, από τα οριζόμενα με τις διατάξεις του ν. 4520/2018, όργανα του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια, τους όρους, τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά καθώς και τα καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά, που προβλέπονται από το ισχύον οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπληρωματικά δε και με τις διατάξεις της παρούσας.

Όπου από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την χορήγηση ή την παράταση χορήγησης των προνοιακών παροχών του άρθρου 1, προβλέπεται η διενέργεια κοινωνικής έρευνας, αυτή εξακολουθεί να διενεργείται από τους κοινωνικούς λειτουργούς των Δήμων, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου για τη χορήγηση της παροχής οργάνου του ΟΠΕΚΑ, εφόσον κρίνεται απαραίτητη».

Προβλέπεται επίσης τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 3 της Δ12α/ Γ.Π.οικ.68856/2202/κοινής υπουργικής απόφασης/ 21-12-2018 (ΦΕΚ 5855/Β΄), η οποία αντικαθίσταται ως εξής: «2. Καταληκτική ημερομηνία διεκπεραίωσης του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών είναι η 31-07-2019. Οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων και του διατροφικού επιδόματος των αρμόδιων Διευθύνσεων των Δήμων και των Περιφερειών του χρονικού διαστήματος έως 31-07-2019 εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ και εν συνεχεία οι σχετικές αποφάσεις αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος υλοποιεί εφεξής την καταβολή των εν λόγω επιδομάτων»

 

 

Προνοιακά επιδόματα: αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης (ΦΕΚ)