ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: “Όχι” στα σκουπίδια “χρυσάφι” – Να ματαιωθεί ο ασύμφορος διαγωνισμός μεταφοράς των απορριμμάτων”

Οικονοµικά ασύµφορη για τους δηµότες, χαρακτηρίζει η παράταξη «Ποιοτική Αιγιάλεια» της Βασιλικής Ψυχράµη στην εισήγηση που κατέθεσε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τη µεταφορά των 50.000 τόνων απορριµµάτων σε ιδιωτική εταιρεία για τρία χρόνια, ζητώντας τη µαταίωση του διαγωνισµού µεταφοράς.  Το θέµα της αποδοχής της αριθ. 1360/2020 Απόφασης του 6ου Κλιµακίου (ΑΕΠΠ 1206/01-09-2020) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της εργασίας «Μεταφορά 50.000 τόνων απορριµµάτων ∆ήµου Αιγιαλείας µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για τα έτη 2020-2023» ήταν το 3ο της ηµερήσιας διάταξης του συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής. Το θέµα πέρασε κατά πλειοψηφία (ψηφίστηκε µόνο από τους δηµοτικούς συµβούλους της παράταξης του δηµάρχου Αιγιάλειας ∆ηµήτρη Καλογερόπουλου) ενώ το καταψήφισαν οι σύµβουλοι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Η κ. Ψυχράµη στην αίτησή της αναφέρει: 

ΑΙΤΗΣΗ

Της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» για τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Μεταφορά 50.000 τόννων απορριµµάτων ∆ήµου Αιγιαλείας µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για τα έτη 2020 – 2023».


Κύριε ∆ήµαρχε,

Κυρίες και κύριοι – µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας,

 Όπως γνωρίζετε, µε τη µε αριθµό πρωτ. 8249/24.03.2020 ∆ιακήρυξη για τη σύµβαση παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά 50.000 τόννων απορριµµάτων ∆ήµου Αιγιαλείας µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για τα έτη 2020 – 2023», προκηρύχθηκε από το ∆ήµο Αιγιαλείας η διαδικασία ανάθεσης του παραπάνω έργου µε ανοικτή διαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, για το χρονικό διάστηµα των ετών 2020 – 2023. Στη διαδικασία αυτή συµµετείχαν αρχικά τρεις (3) διαγωνιζόµενες εταιρείες, ακολούθως δε µετά από τον αποκλεισµό της µιας εξ αυτών παρέµειναν µόνο δύο (2) και συγκεκριµένα η εταιρεία «∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και η εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», µε τη µε αριθµό δε 315/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µας, έγινε δεκτή η προσφορά της δεύτερης αυτής εταιρείας και αναδείχθηκε αυτή προσωρινή ανάδοχος του έργου. Περαιτέρω, κατόπιν άσκησης σχετικής προδικαστικής προσφυγής από την εταιρεία «∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», η άνω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µας ακυρώθηκε µε τη µε αριθµό 1360/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, καθόσον κρίθηκε ότι, κατά παράβαση των όρων του νόµου (άρθρο 91 § 1 περιπτ. γ) και της διακήρυξης του έργου, έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», παρά το γεγονός ότι η τελευταία δεν παρείχε τις απαιτούµενες εξηγήσεις για την ιδιαίτερα µειωµένη οικονοµική προσφορά που κατέθεσε (µε έκπτωση κατά ποσοστό 30 % έναντι της προσφοράς µε έκπτωση 1 % της πρώτης εταιρείας), εντός της προθεσµίας που της έταξε η Οικονοµική Επιτροπή και ως εκ τούτου θα έπρεπε να αποκλειστεί από την διαδικασία.

 Περαιτέρω, όπως γνωρίζετε, ενώ το παραπάνω έργο αφορά στην ανάθεση της µεταφοράς των απορριµµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας στην περιοχή της Κοζάνης, µε την κάλυψη – σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης – χιλιοµετρικής απόστασης 380 χιλιοµέτρων για κάθε δροµολόγιο µετάβασης και ως εκ τούτου οι προσφορές που υποβλήθηκαν αφορούσαν αυτό το έργο υπό τους συγκεκριµένους αυτούς όρους, οι εν λόγω ουσιώδεις όροι, ωστόσο, για την εκτέλεση του έργου – οι οποίοι καθορίζουν κατά κύριο λόγο το ύψος της οικονοµικής προσφοράς κάθε ενδιαφεροµένου – έχουν πλέον µεταβληθεί, καθώς πλέον είναι δυνατή η µεταφορά των απορριµµάτων του ∆ήµου µας και σε άλλους ΧΥΤΑ σε κατά πολύ κοντινότερες περιοχές, όπως στη Ναύπακτο και στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας. Επιπρόσθετα, µετά από την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 36 § 4 του ν. 4042/2012 µε το άρθρο 85 § 1 του ν. 4685/2020, υφίσταται πλέον η δυνατότητα συµµετοχής στο διαγωνισµό όχι µόνο τεχνικών και ειδικά προς το σκοπό αυτό αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων, αλλά και απλών µεταφορικών εταιρειών, καθόσον πλέον επιτρέπεται από το νόµο η συλλογή και µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων (κοινών δηλαδή αστικών απορριµµάτων όπως εν προκειµένω) χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρά µόνο η ασφαλιστική κάλυψη της µεταφορικής επιχείρησης για ποσό τουλάχιστον € 100.000,00 ετησίως για ζηµίες προς τρίτους και την επαναφορά της προτέρας κατάστασης του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, εάν µαταιωθεί η τρέχουσα διαδικασία του δηµόσιου διαγωνισµού και προκηρυχθεί εκ νέου αυτή, υπό τα νέα δεδοµένα ιδίως της µειωµένης χιλιοµετρικής απόστασης µεταφοράς των απορριµµάτων σε κατά πολύ κοντινότερους προορισµούς αλλά και της δυνατότητας συµµετοχής στο διαγωνισµό και από απλές µεταφορικές επιχειρήσεις, είναι προφανές ότι αυτό θα είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου µας, καθόσον αφενός µεν αναµένεται να υπάρξει ενδιαφέρον από περισσότερες εταιρείες και να λειτουργήσει πραγµατικά ο ανταγωνισµός για την ανάθεση του συγκεκριµένου έργου – ο οποίος προφανέστατα δεν λειτουργεί καθόλου υπό τις τρέχουσες συνθήκες δεδοµένου ότι απέµεινε µόνο µια εταιρεία («∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ») για να συµµετέχει στο διαγωνισµό, η οποία µάλιστα προσέφερε µηδαµινή (σχεδόν µηδενική) έκπτωση σε ποσοστό µόλις 1 %!!! – αφετέρου δε οι οικονοµικές προσφορές των εταιρειών που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό αναµένεται να είναι σηµαντικά ευνοϊκότερες για το ∆ήµο µας, αφού το κόστος της µεταφοράς των απορριµµάτων ανά δροµολόγιο θα µειωθεί σηµαντικά.

 Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι και αυτή ακόµη η διάρκεια της ανάθεσης της σύµβασης µεταφοράς των απορριµµάτων για τρία (3) ολόκληρα χρόνια (2020 – 2023) και, µάλιστα, σ’ έναν τόσο µακρινό προορισµό όπως ο ∆ήµος της Κοζάνης, κατατείνει εν τέλει σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων του ∆ήµου µας, καθόσον µέσω του διαγωνισµού αυτού δεσµεύεται ευθύς εξ αρχής από το δηµοτικό προϋπολογισµό το εξαιρετικά υπέρογκο ποσό των € 1.590.000,00 για καθένα από τα τρία (3) αυτά έτη, δηλαδή δεσµεύεται συνολικά το ποσό των € 4.770.000,00 !!! για όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού, χωρίς από σήµερα να γνωρίζουµε εάν πράγµατι θα υπάρχει ανάγκη για µια τέτοια µακροπρόθεσµη δέσµευση ενός τόσο υψηλού ποσού. Αντ’ αυτού, θα µπορούσε να προτιµηθεί η λύση της ανάθεσης µέσω του διαγωνισµού της µεταφοράς των απορριµµάτων για ένα (1) έτος κάθε φορά και, µάλιστα, για κατά πολύ κοντινότερους προορισµούς εντός του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, µε συνέπεια ο ∆ήµος µας να εξοικονοµεί για καθένα από τα επόµενα χρόνια τουλάχιστον το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 600.000,00) ετησίως, µε το οποίο θα µπορούσε να ικανοποιήσει και άλλες ανάγκες του ελαφρύνοντας τα οικονοµικά βάρη που επιβάλλει στους συνδηµότες µας (όπως λ.χ. µε τη µείωση των δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού).

 Εξάλλου, η δυνατότητα µαταίωσης της τρέχουσας διαδικασίας του διαγωνισµού προβλέπεται και ρυθµίζεται πλήρως από την άνω ∆ιακήρυξη του έργου και τις συναφείς διατάξεις του νόµου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον όρο µε αριθµό 3.5 (σελ. 37) της άνω ∆ιακήρυξης, η αναθέτουσα Αρχή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία της ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του διαγωνισµού. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 106 § 2 περιπτ. β΄ και δ΄ του ν. 4412/2016, «Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) …, β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουοα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο … δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη …», ενώ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, στις περιπτώσεις αυτές και ιδίως στην περίπτωση που η οικονοµική προσφορά του επιλεγέντος αναδόχου κρίνεται ως µη συµφέρουσα, για τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου της οικείας Περιφέρειας.

 Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι συντρέχουν εν προκειµένω οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άνω διατάξεων του νόµου για την κήρυξη της µαταίωσης της τρέχουσας διαδικασίας του διαγωνισµού, καθόσον έχουν πλέον µεταβληθεί ουσιωδώς οι κρίσιµες τεχνικές και οικονοµικές παράµετροι του επίµαχου έργου, αφού πλέον ο ∆ήµος µας έχει τη δυνατότητα µεταφοράς των απορριµµάτων σε πολύ κοντινότερους προορισµούς από εκείνο της Κοζάνης και εν προκειµένω στους ΧΥΤΑ της Ναυπάκτου και της Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας. Εποµένως, υπό τα δεδοµένα αυτά, η εκτέλεση του έργου µεταφοράς των απορριµµάτων στο εργοστάσιο της Κοζάνης δεν ενδιαφέρει πλέον το ∆ήµο µας, αφού µε πολύ χαµηλότερο κόστος, λόγω της κατά πολύ µειωµένης χιλιοµετρικής απόστασης κάθε δροµολογίου µεταφοράς απορριµµάτων αλλά και της ετήσιας (και όχι τριετούς) διάρκειας του σχετικού διαγωνισµού, µπορεί να εκτελεστεί πλέον το ίδιο έργο για τη µεταφορά των απορριµµάτων στους άνω κοντινότερους προορισµούς. Επιπρόσθετα, δεδοµένου ότι στην τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία παρέµεινε ως µοναδική συµµετέχουσα η εταιρεία «∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», είναι προφανές ότι πλέον δεν πληρούται κανένας απολύτως αναγκαίος όρος για τη λειτουργία του ανταγωνισµού, γεγονός που επιβεβαιώνεται περίτρανα από το ότι η µοναδική πλέον προσφορά στο διαγωνισµό της εταιρείας αυτής παρέχει έκπτωση µόλις 1 % επί της τιµής αναφοράς της διακήρυξης του έργου, δηλαδή επί της ουσίας πρόκειται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου χωρίς καµία έκπτωση!!! Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής και της διάταξης του άρθρου 106 § 2 περιπτ. δ΄ του ν. 4412/2016, καθόσον η επιλεγείσα προσφορά είναι µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, ενώ θα µπορούσε, µάλιστα, να λεχθεί ότι εν προκειµένω δεν υφίσταται επί της ουσίας «επιλεγείσα» προσφορά, αφού η προσφορά της άνω εταιρείας είναι η µοναδική προσφορά για την ανάληψη του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή επί της ουσίας δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη προσφορά, οπότε αναγκαίως προβαίνει στην ανάθεση του έργου στη συγκεκριµένη εταιρεία.

 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ

 ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη µαταίωση της τρέχουσας διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Μεταφορά 50.000 τόννων απορριµµάτων ∆ήµου Αιγιαλείας µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για τα έτη 2020 – 2023», σύµφωνα µε τον όρο µε αριθµό 3.5 (σελ. 37) της ∆ιακήρυξης του έργου και τις διατάξεις του άρθρου 106 § 2 περιπτ. β΄ και δ΄ του ν. 4412/2016, καθώς και για την επαναπροκήρυξη του ίδιου έργου – ανάθεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών για τη µεταφορά των απορριµµάτων σε κατά πολύ κοντινότερους προορισµούς, όπως επί παραδείγµατι τους ΧΥΤΑ της Ναυπάκτου και της Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας και για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους.

 Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

 ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ»

Βασιλική Ψυχράµη