Πασχάλιος Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐνΚυρίῳ ἀγαπημένα,

“Δεῦτε εφρανθμεννθέως, ὅτινέστηΧριστόςςπαντοδύναμος.

Γιορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα μέ τή χάρη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί τήνπανήγυρη τῶν πανηγύρεων, τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον μέ νηστεία καίπροσευχή, ὅπως ἡ Ἐκκλησία μας ὁρίζει, διανύσαμετήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆςκαί μέ συντριβή ψυχῆς συμπορευτήκαμε μέ τόνΝυμφίο Χριστό κατά τήν Ἑβδομάδα τῶν ἉγίωνΠαθῶν Του.

Κατά τή λαμπροφόρα αὐτή ἡμέρα ὁ ΧριστεπώνυμοςὈρθόδοξος λαός τοῦ Θεοῦ χαίρεται καί ἀγάλλεται, καθώς τό εὐφρόσυνο μήνυμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας καταυγάζει καί ἀνακαινίζει τή ζωή του.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τή μεγάλη εὐλογίαμέσα ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς Ἀνάστασης, νάεφοδιαστοῦμε μέ νέες δυνάμεις, καθώς μποροῦμενά μεταβοῦμε ἀπό τή δουλεία τῶν παθῶν μας στήχριστοδώρητη ἐλευθερία, ἀπό τήν ἁμαρτία στήμετάνοια, ἀπό τήν πτώση στήν ἔγερση καί ἀπό τόνθάνατο στήν Ἀνάσταση.

Κατά τήν τερπνή αὐτή καί πανσεβάσμια ἡμέρα, τήν“κλητήν καί ἁγίαν” ἡμέρα τοῦ Πάσχα, οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου ἀνοίγουν καί ὅλοι οἱ πιστοί εἰσέρχονταιστή χαρά τοῦ Κυρίου τους. Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μουἀδελφοί, ὀφείλουμε νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῆςἀγάπης τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος γιά τήσωτηρία μας Ζωοδότου Χριστοῦ.

Ἄς μείνουμε κοντά Του, μένοντας κοντά στήνἘκκλησία, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἀποτελεῖ τό Σῶμα Του. Ἄς γίνουμε κοινωνοί τῆς δωρεᾶς Του, μετέχονταςτακτικά στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐφόσον, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει “ὁ τρώγων μου τήνσάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐναὐτῷ” (Ἰωάν. 6, 56).

Ἄς προσευχηθοῦμε νά λάμψει στίς ψυχές μας τόἀνέσπερον Φῶς, νά τίς πλημμυρίσει μέ ἀγάπη, φιλανθρωπία, ταπείνωση, εἰλικρινῆ μετάνοια, συγχωρητικότητα ἀλλά καί μέ σθένος, γιά νάἀγωνιστοῦμε ἐνάντια σέ κάθε πρόσκομμα, πού συναντᾶμε στόν δρόμο μας.

Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μου, ποτέδέν εἶναι ἀργά. Ἀρκεῖ νά ἀκολουθήσουμε τόνΚατηχητικό Λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μᾶς προτρέπει νάμετάσχουμε στήν ἀναστάσιμη χαρά μέ καθαρή καρδιά, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τά πάθη, τήν ὀλιγωρίακαί τόν φόβο καί νά απολαύσουμε τά ἀγαθά, πούπλουσιοπάροχα καί συγχωρητικά ὁ ἈναστημένοςΧριστός χαρίζει σέ ὅλους μας, ὡς πρόγευση τῆςαἰώνιας ζωῆς.

Ἰδιαιτέρως τώρα, πού ἡ παγκόσμια κοινότηταἐξακολουθεῖ νά πλήττεται ἀπό τήν ὑγειονομικήκρίση καί νά διέπεται ἀπό σύγχυση, κόπωση, φόβοκαί ἄγχος, ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι, τό Ἅγιο Φῶς τῆςἈνάστασης νά φωτίσει τήν ὁδό τῆς πίστης, τῆςἀληθινῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἐμπιστοσύνηςστό θεῖο θέλημα, ἀρετές, πού ἀποτελοῦν τήνπραγματική διέξοδο ἀπό ὁποιοδήποτε τέλμα.

Ἄς ἀνοίξουμε διάπλατα τίς καρδιές μας, γιά νάπλημμυρίσουν ἀπό τό ἀνέσπερο Φῶς τοῦ ΖωοδόχουΤάφου καί ἄς παρακαλέσουμε τον Κύριο μέ εἰλικρινῆ ταπείνωση, νά μᾶς συγχωρεῖ καί νά λαμπρύνει μέ τό Φῶς τῆς  Ἀνάστασής Του τίς ζωές ὅλων μας. Φῶς, πού θά διαλύσει κάθε φόβο, πανικό καί ἀπειλή, ἀπ’ὅπου καί νά προέρχονται αὐτά.

Ἄς τηρήσουμε τίς ἐντολές Του, πού είναι ὁ μόνοςἀσφαλής δρόμος γιά τή θεραπεία τῶν ψυχῶν καίτῶν σωμάτων μας μέσα στό πνευματικό ἰατρεῖο τῆςἘκκλησίας μας καί τῶν σωστικῶν Μυστηρίων τῆςὈρθοδοξίας μας.

“Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδέ δειλιάτω». Νά μήν ταράζεται ἡ καρδιά σας καί νά μήνδειλιάζετε, μᾶς ενθαρρύνει ὁ Ἀναστημένος Χριστόςμας. Ἄς Τόν ἐμπιστευθοῦμε, ἀδελφοί μου, μέ ἀληθινή ἀγάπη στήν καρδιά μας.

Τόν τελευταῖο χρόνο μέσα ἀπό τή στέρηση τῆςλατρευτικῆς μας ζωῆς καί τήν ὀδύνη πού βιώνουμεεξαιτίας της πανδημίας, ἴσως εἶναι εὐκαιρία νάσυνειδητοποιήσουμε τελικά πόσο πολύ ἀξίζει ἡ πίστη καί ἡ συμμετοχή μας στήν Ὀρθόδοξη Λατρεία. Πόση ἀνάγκη ἔχουμε νά τρεφόμαστε πνευματικάἀπό τά Μυστήρια της Ἁγίας Ἐκκλησίας μας.

Εἶναι καιρός γιά ὅλους μας νά ἀναλογιστοῦμε, μήπως ζούσαμε τίς ἑορτές τοῦ Πάσχα μέχρι τώρα ὡςἕνα ἔθιμο ἤ ἀπό συνήθεια; Μήπως πηγαίναμε στήνἘκκλησία «γιά τό καλό» ἤ γιά τό «φαίνεσθαι»; Μήπως μόλις ἀκούγαμε τό «Χριστός Ανέστη»φεύγαμε ἀπό τούς ναούς μας ἀσυγκράτητοι γιά τόπασχαλινό τραπέζι χωρίς νά μετέχουμε στήνπνευματική τρυφή τῆς Θείας Κοινωνίας κατά τήνἈναστάσιμη Θεία Λειτουργία;

Ἀδελφοί μου, τό φετινό Πάσχα ἄς ἑνώσουμε τίςπροσευχές μας γιά ὅλους τούς συνανθρώπους μας, πού δοκιμάζονται καί δίνουν τόν δικό τουςπροσωπικό ἀγῶνα ζωῆς. Γιά κείνους, πού βρίσκονταιστό κρεβάτι του πόνου, γιά ὅσους ὑποφέρουν γιάτήν ἀπώλεια δικῶν τους ἀνθρώπων, γιά τούς γιατρούς μας καί τό προσωπικό τῶν Νοσηλευτικῶνμας Ἱδρυμάτων, πού θυσιάζονται γιά τήνἀντιμετώπιση τῆς λοιμικῆς νόσου.

Εν τέλει ἄς προσευχηθοῦμε καρδιακά, ὥστε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, νά φέρει φέτος στήδοκιμαζόμενη πατρίδα μας ἀλλά καί στόν κόσμο ὁλόκληρο τή λύτρωση ἀπό τά δεινά, τήν παρηγοριάκαί τήν ἐλευθερία.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

Μετά πασχαλίων εὐχῶν καί προσρήσεων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καλαβρύτων καί Αγιαλείας Ἱερώνυμος

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ