Παράταση προγραμμάτων απασχόλησης και διατήρησης προσωπικού του ΟΑΕΔ λόγω ιού

O επικεφαλής της ΠΑΕΚ και Α΄Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Αρίστος Τηλιγάδης, ενημερώνει για την Παράταση προγραμμάτων απασχόλησης και διατήρησης προσωπικού του ΟΑΕΚ λόγω ιού και αναφέρει:
-“Κατόπιν ερωτημάτων από δικαιούχους επιχειρήσεις σε προγράμματα ΝΘΕ και ΝΕΕ και των Γραφείων Απασχόλησης των ΚΠΑ2, ο ΟΑΕΔ με έγγραφό του κάνει γνωστά τα ακόλουθα:
Βάσει των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-03-2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) ορίζεται ότι:
Άρθρο 3 Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρατείνονται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, τα οικονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 17-03-2020 “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” προσδιορίζεται η λίστα των ιδιωτικών επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων ανεστάλη ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Βάσει των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-03-2020 “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” ορίζονται τα εξής:
Άρθρο όγδοο Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία νια τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), και νια τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020, και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Στο άρθρο ενδέκατο παρ. 2 ορίζονται τα εξής:
2. Α. α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και δεδομένου ότι:
1. στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το κράτος και
2. η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς παρατείνεται,
Γίνεται κατανοητό ότι:
α) οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα απασχόλησης (νέων θέσεων εργασίας, διατήρησης θέσεων εργασίας) και έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών βάσει των ΚΑΔ τους ως πληγείσες από τον κορωνοϊο-COVID 19 και επομένως κάνουν χρήση του μέτρου αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να επιχορηγούνται για το διάστημα που διαρκεί η αναστολή διότι η καταβολή της ενίσχυσης θα συνιστούσε διπλή χρηματοδότηση.
β) για τις επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης, η συνέχιση της επιχορήγησης θα τους οδηγούσε σε μειονεκτική θέση λόγω της ενδεχόμενης μη ύπαρξης επιλέξιμων δαπανών κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους, δεδομένου ότι το ποσό της επιχορήγησης των δόσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με τις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει ο δικαιούχος.
Επισημαίνεται ότι όποιες αναγκαστικές δαπάνες πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων μπορούν να ληφθούν ως επιλέξιμες και να καταβληθεί η επιχορήγηση για τις δαπάνες αυτές.
Κατόπιν των ανωτέρω:
α) παρατείνεται – επιμηκύνεται το συνολικό χρονικό διάστημα των προγραμμάτων απασχόλησης (ΝΘΕ) και διατήρησης προσωπικού είτε αφορά στο χρονικό διάστημα επιχορήγησης είτε στο χρονικό διάστημα της δέσμευσης και για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι επιχειρήσεις αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους (επιχορηγούμενου και μη), και
β) παρέχεται η δυνατότητα παράτασης – επιμήκυνσης του χρόνου επιχορήγησης των προγραμμάτων αυτοαπασχόλησης για όσο χρονικό διάστημα οι επιχειρήσεις (ΝΕΕ) αναστείλουν τη λειτουργία τους, με την δυνατότητα όμως ότι οι όποιες αναγκαστικές δαπάνες πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΝΕΕ όπως ενοίκια, παροχές κοινής ωφέλειας κλπ μπορούν να ληφθούν ως επιλέξιμες και να καταβληθεί η επιχορήγηση για τις δαπάνες αυτές”.