Παράταση αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόπων σκαφών

ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Αριθμ.Πρωτ.: 2131.5/76773/2019/23-10-2019 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΔΑ: 6ΞΥ84653ΠΩ-ΣΓΗ) με την οποία παρατείνεται η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων αδειών χειριστών ταχυπλόων από τους κατόχους τους, έως και την 31-12-2021.