Ο ∆ήµος Αιγιαλείας στην πρώτη δεκάδα των ∆ήµων όλης της χώρας που αξιοποίησε τους πόρους του προγράµµατος “Φιλόδηµος”

Ο ∆ήµος Αιγιάλειας βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των ∆ήµων όλης της χώρας που αξιοποίησαν στο µέγιστο βαθµό τους Πόρους του Προγράµµατος Φιλό∆ηµος του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο ∆ήµος υπέβαλε εµπρόθεσµα όλες τις σχετικές αιτήσεις χρηµατοδότησης τόσο στο Πρόγραµµα Φιλό∆ηµος Ι όσο και στο Πρόγραµµα Φιλό∆ηµος ΙΙ και έχει αυτή τη στιγµή στο ενεργητικό του εντάξεις έργων ύψους 9.059.447,65 €.

Στην επίσηµη σελίδα του Προγράµµατος (http://filodimos.ypes.gr/) µπορεί κανείς να ανατρέξει στη σχετική πληροφορία και να αντιληφθεί την σηµαντική αυτή επιτυχία του ∆ήµου.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, οι εντάξεις Φιλό∆ηµου Ι, ΙΙ, συνολικά,  ανέρχονται σε 77.599.940,07 €, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας σε 18.150.630,80 € και στο ∆ήµο Αιγιαλείας σε 9.059.447,65 €. ∆ηλαδή, ο ∆ήµος µας έχει αυτή τη στιγµή το 50% των εντάξεων όλης της Π. Ε. Αχαϊας και το 12% των εντάξεων όλης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

Και αυτά τα άνω νούµερα, σύντοµα θα αλλάξουν διότι επίκειται η ένταξη του εµβληµατικού έργου ύδρευσης του ∆ήµου µας, ύψους 19.500.000 €, στο Πρόγραµµα Φιλό∆ηµος Ι. Με την ένταξη αυτού του εµβληµατικού έργου, ο ∆ήµος Αιγιαλείας θα έχει πλέον εντάξεις ύψους 28.600.000 €, ήτοι το 76% των εντάξεων της Π. Ε. Αχαϊας και το 30% των εντάξεων όλης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας !

Και δεν είναι τόσο οι αριθµοί αλλά η ουσία και η προτεραιότητα των παρεµβάσεων / έργων που θα χρηµατοδοτηθούν. Και η προστιθέµενη αξία που θα αφήσουν στο ∆ήµο Αιγιαλείας.

Πρόκειται για έργα του Προγράµµατος Φιλό∆ηµος Ι που αφορούν στην ύδρευση και στην αποχέτευση και δράσεις από το Πρόγραµµα Φιλό∆ηµος ΙΙ, όπως: (α) προµήθεια µηχανηµάτων έργου, (β) συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και (γ) αναβάθµιση παιδικών χαρών.