Ο συμψηφισμός εισφορών και το ανύπαρκτο λογισμικό

Δύο διαγωνισμούς προκηρύσσει η ΗΔΙΚΑ,  για την κατασκευή  λογισμικών των οποία θα πλαισιώσουν τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των εισφορών, και την διαχείριση του μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Οπως προκύπτει, ο συμψηφισμός των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση το εισόδημα του 2016 θα γίνει από Σεπτέμβριο. Οσοι πλήρωσαν περισσότερα ή όσοι κατέβαλαν μικρότερες εισφορές θα πρέπει να περιμένουν μερικούς μήνες ακόμη για να δουν τι τελικά θα πληρώσουν, τι θα τους επιστραφεί ή τι θα πρέπει να δώσουν επιπλέον.

Οι διακηρύξεις είναι οι εξής:

1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση διαδικασίας μεταβολών Ασφαλιστικών Εισφορών μη μισθωτών ΕΦΚΑ

Αναλυτικά ο πρώτος διαγωνισμός αφορά την δημιουργία  λογισμικού για :

– Μεταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτού μετά από μεταβολή  ασφαλιστικών στοιχείων . Θα απαιτηθεί η συγγραφή νέων προγραμμάτων  συμβατών με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών που έχει υλοποιηθεί.
– Ανασχεδιασμό της βάσης δεδομένων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και συγγραφή νέων  προγραμμάτων για ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και  υπολογισμό αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών .

– Διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ με ανάπτυξη νέου λογισμικού.

Η διάρκεια του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 4 μήνες, ενώ ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4.5.2017.

2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση διαδικασίας μεταβολών Ασφαλιστικών Εισφορών μη μισθωτών ΕΦΚΑ

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την κατασκευή λογισμικού για:

– Ενημέρωση Μητρώου ΕΦΚΑ με εγγραφές που προέρχονται από Επικουρικά Ταμεία  και Ταμεία Πρόνοιας, οι οποίες δεν είχαν αποσταλεί από τους οικείους Φορείς κατά  το στάδιο της δημιουργίας του ΕΦΚΑ, με στόχο τη συνείσπραξη εισφορών από τον ΕΦΚΑ.

– Επέκταση Μητρώου με νέα πεδία για εξυπηρέτηση ειδικών Ταμείων (π.χ. ΤΣΑΥ ,ΤΣΜΕΔΕ)

– Δημιουργία διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης με τα στοιχεία που αφορούν  ασφαλισμένους και ιστορικά ασφάλισης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αφενός μέσω  αυτόματης ενημέρωσης αλλαγών στις τοπικές (oracle) βάσεις των φορέων, αφετέρου με δημιουργία αρχείων για την ενημέρωση του Μητρώου ΕΦΚΑ. Κατά  την ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ προς τα τοπικά Μητρώα, θα επικαιροποιούνται τα ταυτοτικά στοιχεία των ασφαλισμένων – συνταξιούχων. Κατά την ενημέρωση από  τα τοπικά Μητρώα προς τον ΕΦΚΑ, θα επικαιροποιούνται τα στοιχεία του ιστορικού  ασφάλισης που θα κριθούν απαραίτητο να ενημερώνονται, μέσω συγκεκριμένης  γραμμογράφησης που θα δοθεί.

– Δημιουργία διαδικασιών έκδοσης αρχείων για τοπικές μη Oracle βάσεις.

– Υλοποίηση μηχανισμού ενοποίησης – διάσπασης εγγραφών μητρώων  ασφαλισμένων και αντικατάστασης ενεργού Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ, ο οποίος θα  διαχειρίζεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσα από σχετική οθόνη.

– Δημιουργία web services για τον έλεγχο του ΑΦΜ και τη διαχείριση διευθύνσεων  μη μισθωτών.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση διαδικασίας μεταβολών Ασφαλιστικών Εισφορών μη μισθωτών ΕΦΚΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασίας μεταβολής ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών Ασφαλισμένων για τις ανάγκες του ΕΦΚΑ, προσαρμογή σχήματος βάσης εσόδων μη μισθωτών , ανάπτυξη νέων προγραμμάτων για ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και σχεδιασμό/υλοποίηση διαδικασίας εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ.