Ο προϋπολογισμός για το 2022 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιάλειας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, στις 2 το μεσημέρι,  στο Δημαρχείο Αιγιάλειας, με κυρίαρχο θέμα την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος 2022.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το οικονομικό έτος 2022.
2. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
3. Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
4. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2022.
5. Έγκριση Πρακτικού Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία και την παρακολούθηση της εκπόνησης του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
6. Έγκριση διαγραφής τελών ύδρευσης, Τ.Α.Π. κλπ. Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
7. Έγκριση διαγραφής τελών ύδρευσης, Τ.Α.Π., Δημοτικού Τέλους και Δημοτικού Φόρου, Δημοτικής Ενότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
8. Έγκριση διαγραφής μισθώματος λόγω διπλής χρέωσης.