«Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε» – Οι κανόνες που ίσχυσαν στον διαγωνισμό

Πρόσφατα περιήλθαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιστολές διαμαρτυρίας αναφορικά με τους όρους διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών 2019-2021, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 2.700.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής».

Παραθέτουμε στη δημοσιότητα τους κανόνες που προβλέπονται, που δεν τηρήθηκαν από τις εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια διαμαρτύρονται για όρους διεθνούς διαγωνισμού:

  • Οι διαγωνισμοί άνω των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ προσβάλλονται ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365 του Ν.4412/2016.
  • Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
  • Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
  • Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του.
  • Η περίοδος άσκησης προδικαστικών προσφυγών για τον ανωτέρω διαγωνισμό έχει παρέλθει, από την 16/07/2018, χωρίς να υποβληθεί καμία προδικαστική προσφυγή.
  • Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3 «Παροχή διευκρινήσεων» της ανωτέρω διακήρυξης τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (δηλ. μέχρι την 13/07/2018) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μέχρι τις δεσμευτικές από το νόμο ημερομηνίες, ούτε διευκρινήσεις ζητήθηκαν, ούτε προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε.

 

Ματαίωση Διαγωνισμού:

Σε ότι αφορά αίτημα για ματαίωση διαγωνισμού, λόγοι μπορεί να είναι μόνον όσοι προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωσή μας, δεν ισχύουν.

Σε συνέχεια των παραπάνω, δεν αντιλαμβανόμαστε λόγους διαμαρτυρίας, μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, χωρίς να έχουν τηρηθεί από την πλευρά των ενδιαφερομένων και εχόντων έννομο συμφέρον, οι κανόνες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.