Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αιγιαλείας

Από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021

 

Στον ορισμό των αντιδημάρχων Αιγιαλείας για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021, προχώρησε με απόφασή του ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη καθηκόντων της δημοτικής αρχής.

Οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους είναι οι εξής:

  • Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, αντιδήμαρχος Διοικητικής Υποστήριξης, με επιπλέον αρμοδιότητες θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας.
  • Δημήτριος Καλαμίδας του Ιωάννη, αντιδήμαρχος Οικονομικών.
  • Νικόλαος Καραΐσκος του Εμμανουήλ, αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
  • Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος, αντιδήμαρχος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων, με επιπλέον αρμοδιότητες θεμάτων Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας και θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος Δημοτικής Ενότητας Αιγίου.
  • Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα, αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής.
  • Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Ιωάννη, αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης, με επιπλέον αρμοδιότητες θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων Ερινεού και Συμπολιτείας.
  • Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος του Ανδρέα, Αντιδήμαρχος σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού.

Παραμένει εντεταλμένος σύμβουλος δημάρχου ο κ. Βασίλης Χριστόπουλος του Γεωργίου με αρμοδιότητες Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων, Ανάπτυξης, Ενέργειας, Τεχνολογίας, διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με επιπλέον αρμοδιότητες θεμάτων τοπικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.

 

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως τον Δήμαρχο αναπληρώνει η αντιδήμαρχος κα Μαρία Γιδά και σε περίπτωση κωλύματός της, ο αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραΐσκος.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο 6 μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Τέλος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο κ. Δήμαρχος.