Να τηρηθούν τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Επιχειρηματίες Καταστημάτων Εστίασης & λοιπών Δραστηριοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Να τηρούν με ακρίβεια τα αναφερόμενα στις χορηγηθείσες από το Δήμο μας Ετήσιες Άδειες Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων όσον αφορά τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης καθώς και την εξόφληση  τυχόν δόσεων στις ημερομηνίες που αναγράφονται ευκρινώς επί της Αδείας τους ώστε να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες εκ του Νόμου κυρώσεις σε περίπτωση Υπέρβασης, κατάληψης Άνευ Αδείας κλπ.

Η Αντιδήμαρχος «ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΚΤ/ΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ)

 Ιατροπούλου Μαρία