Νέα στρατηγική στο ελαιόλαδο βάζει στόχο για 100.000 τόνους τυποποιημένο

Ένα σχέδιο στρατηγικής για τον τοµέα του ελαιολάδου που περιφρονεί τον µέχρι σήµερα τρόπο λειτουργίας των προγραµµάτων ΟΕΦ και βάζει στόχο τον τριπλασιασµό, σε ορατό χρόνο, των εξαγωγών τυποποιηµένου – επώνυµου ελαιολάδου, παρουσίασε στη γενική της συνέλευση η Ε∆ΟΕ (διεπαγγελµατική), θέτοντας ταυτόχρονα θέµα θέσπισης πόρου για τη λειτουργία της.

Το σχέδιο στρατηγικής που παρουσιάζει ολόκληρο η Agrenda έχει ως ακολούθως:
Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προϊόντα της αγροτικής οικονοµίας της χώρας, µε τεράστια κοινωνική και οικονοµική σηµασία, δεδοµένου ότι:

  • Προσφέρει εισόδηµα και απασχόληση σε περισσότερες από 500.000 οικογένειες
  • Συνεισφέρει πέραν του 1 δις ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας
  • Αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήµατος και απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας σε πολλές περιοχές της χώρας µε περιορισµένες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Ο ρόλος και η σηµασία του ελαιολάδου αποκτούν ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα µε βάση το νέο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης της εθνικής µας οικονοµίας, πάνω σε στέρεες βάσεις, στα πλαίσια της οποίας ο πρωτογενής τοµέας καλείται να πρωταγωνιστήσει.

Για να µπορέσει, όµως, το ελληνικό ελαιόλαδο όχι µόνο να διατηρήσει την βαρύτητα που έχει ειδικότερα στην αγροτική µας οικονοµία και γενικότερα στην εθνική µας οικονοµία, αλλά να την ενισχύσει και να την βελτιώσει ακόµη περισσότερο,  απαιτείται η ύπαρξη µιας ολοκληρωµένης εθνικής στρατηγικής για το προϊόν.