Με 22 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο “Πολύκεντρο” Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου επί της οδού Ψαρών, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση έκτης (6ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022.
 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2023.
 4. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 5. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 6. Καθορισμός τέλους παραχώρησης χρήσης αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 7. Καθορισμός συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 8. Καθορισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 9. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 10. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και καθορισμός συντελεστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 11. Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 12. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 13. Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 14. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 15. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 16. Ίδρυση και λειτουργία Γεωργικής Σχολής Αιγιαλείας «Ψηφιακή και Ευφυής Γεωργία».
 17. Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Απευθείας αγορά δύο όμορων ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για διάνοιξη οδού και εξασφάλιση χώρου για ανέγερση διδακτηρίου και αθλητικών εγκαταστάσεων.
 19. Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Μεσορρουγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.
 20. Έκφραση γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
 21. Στο αίτημα της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. για μετονομασία του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου σε Συνεδριακό Κέντρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος».
 22. Έγκριση πρότασης και επιλογή Συμβούλου για διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και διαχείριση του Δήμου Αιγιαλείας.