Με 21 θέματα η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιάλειας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις είκοσι μια (21) Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «προμήθεια ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων» Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης».
 3. Έγκριση πρακτικού 1 Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή του ΕΚΑΜΕ Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Έγκριση πρακτικού 1 Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Έγκριση πρακτικού 1 Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Έγκριση πρακτικού 1 Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση πρακτικού 1 Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος αδιάθετου κοινοχρήστου χώρου, στην πλατεία «Χρ. Αρφάνη» της Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
 11. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση παροχής γεύματος, λόγω έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010)».
 13. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 14. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
 16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 17. Έγκριση & διάθεση πίστωσης, έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγων εντάλματος προπληρωμής για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» των ωφελούμενων του Δήμου μας, όσον αφορά τις δαπάνες ενοικίων.
 18. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση κάλυψης των δαπανών που αφορούν, «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια κ.λ.π.)».
 19. Έγκριση & διάθεση πίστωσης, έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια κ.λ.π.)».
 20. Έγκριση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
 21. Έγκριση ή μη του αριθ. 7648/26-03-2018 αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς/ συμβιβασμού που αφορά τον τραυματισμό του Κων/νου Ξηρού και την από 18/12/2017 αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η δικαστική συμπαραστάτης του Αναστασία Βούλγαρη του Δημητρίου.

 

Ο Πρόεδρος

Περικλής Παπαγιαννακόπουλος