Με όλο το προσωπικό η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών από Δευτέρα 1η Ιουνίου – Τι ισχύει για υπαλλήλους και πολίτες

Την παύση της εκ περιτροπής εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες, συνεπώς και στις υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας όμως πως ισχύουν κανονικά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πολιτών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και πως οι πολίτες θα πρέπει να προσέρχονται στις υπηρεσίες μόνο αν το αίτημά τους δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με άλλον τρόπο.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

1)  Παύει η εκ περιτροπής εργασία και πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στην Υπηρεσία θα ανέρχεται στο 100%.

Στους υπαλλήλους αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα: (α) με κάθε είδους άδεια βάσει των παγίων διατάξεων, (β) με κάθε είδους διευκόλυνση που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του COVID 19, ήτοι άδεια ειδικού σκοπού, ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου κ.α.

2) Η επαναφορά στο 100% θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων των προϋποθέσεων διασφάλισης των κανόνων προστασίας της υγείας, ιδίως της αποστάσεως μεταξύ των εργαζομένων τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Προς τούτο, θα αξιοποιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι σταθμοί εργασίας (γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.) των υπαλλήλων εκείνων που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία. Επιπλέον, είναι επιτρεπτή, όπου απαιτείται, η διατήρηση του καταμερισμού της προσέλευσης των υπαλλήλων σε 3 διακριτά ωράρια προσέλευσης (7.00, 8.00 και 9.00 π.μ.).

3) Επιβάλλεται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των Δημοσίων Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί εν προκειμένω υπέρτατη υποχρέωση απορρέουσα από την αναγκαιότητα της προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και της υγείας των εργαζομένων, πολλώ δε μάλλον τώρα που αυξάνεται το ποσοστό προσέλευσης των υπαλλήλων στην Υπηρεσία.

4) Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καλούνται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο της υπέρτατης υποχρέωσης για προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης τους για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των συναδέλφων τους, να προβαίνουν κατά την παραμονή τους στην υπηρεσία στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

5) Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι παρατηρείται το φαινόμενο οι πολίτες να προσέρχονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες για πρωτοκόλληση αιτήσεών τους, τις οποίες ωστόσο οι Φορείς δεν παραλαμβάνουν. Σημειώνεται και επισημαίνεται ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών αυτών θα σταθμίζεται βάσει της σχετικής απόφασης λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας και βάσει της δυνατότητας του πολίτη να εξυπηρετηθεί με άλλο πρόσφορο τρόπο μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διακυβεύεται η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό απαιτείται εκατέρωθεν σεβασμός και πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής, λαμβανομένης  υπόψη και της αναστολής των προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Διοίκησης. Προς ενημέρωση, παρατίθενται οι διατάξεις της παρ.2 του αρ.14 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.5.2020 (Β΄ 1988) ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες «2. Στις Δημόσιες Υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων. Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού».