Μετά τον Τσιατούρα φωτιές στο σκηνικό των επιδοτήσεων και της ΚΑΠ βάζει ο Παπαδημούλης

Με µεγάλες αβεβαιότητες δείχνει να έχει ξεκινήσει η νέα καλλιεργητική περίοδος και ειδικά η φάση των εαρινών σπορών. Στις δυσκολίες που γεννά η έλλειψη ρευστότητας, τα µικρά περιθώρια κέρδους και η βαριά φορολογία των αγροτικών µονάδων, προστίθενται αυτό τον καιρό και νέες φροντίδες. Ειδικότερα αυτές έχουν να κάνουν µε την υλοποίηση των επενδυτικών προγραµµάτων, τις αναπροσαρµογές στους τιµοκαταλόγους των τρακτέρ, τη γραφειοκρατία του κτηµατολογίου και των δηλώσεων ΟΣ∆Ε και τις επικείµενες ανακατατάξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η τελευταία είδηση για παράδειγµα, που αναφέρεται στην προσυπογραφή από ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, της τροπολογίας που προβλέπει την πλήρη εξωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή, µια κοινή στρεµµατική ενίσχυση σε όλες τις χώρες – µέλη της Ε.Ε. έχει δηµιουργήσει τις τελευταίες ώρες τεράστια αναστάτωση στις αγροτικές περιοχές και θα µονοπωλήσει για µέρες τις συζητήσεις στα αγροτικά καφενεία.

Κι αν οι άµεσες ενισχύσεις και τα λεγόµενα δικαιώµατα, είναι ένα θέµα που απασχολεί πολύ το σύνολο των κατόχων αγροτικής γης και των δραστηριοπούµενων στον αγροτικό χώρο, η υλοποίηση των προγραµµάτων και ειδικά των επενδυτικών προτάσεων που συνδέονται µε τα Σχέδια Βελτίωσης, είναι κάτι που αφορά τις πιο αξιόλογες και δυναµικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Σηµειωτέον ότι κάθε υπεύθυνος αγρότης, οφείλει να φροντίσει αυτό τον καιρό, να βρει την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να προχωρήσει στις καλλιεργητικές δραστηριότητες της νέας χρονιάς και παράλληλα, να εξασφαλίσει την απαιτούµενη ίδια συµµετοχή, έτσι ώστε, να είναι σε θέση να «τρέξει» και τις προβλεπόµενες από το υποβληθέν Σχέδιο Βελτίωσης επενδύσεις. Αρκεί να αναφερθεί ότι η προγραµµατική περίοδος 2014-2020 εισέρχεται στη τελευταία της φάση και οι υποψήφιοι αγρότες επενδυτές δεν ξέρουν ακόµη, αν θα εγκριθεί η πρότασή τους, αν και µε ποιες προϋποθέσεις θα εισπράξουν την επιδότηση, αν και σε ποιο βαθµό θα χρηµατοδοτηθούν για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής από τις τράπεζες και ποιο ακριβώς είναι τελικά το ποσό που θα πρέπει να έχουν άµεσα διαθέσιµο για να καλύψουν επαρκώς τη δική τους συµβολή.

Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, ήρθε τις τελευταίες ηµέρες και ο «τιµοκατάλογος Τσιατούρα» από τις διαχειριστικές αρχές για να κάνει την αγορά άνω κάτω. Τώρα οι υποψήφιοι αγρότες τρέχουν και δεν φθάνουν. Καµιά αντιπροσωπεία δεν δείχνει διατεθειµένη να προσαρµόσει τις τιµές της στον τιµοκατάλογο Τσιατούρα, πολλοί αγρότες έχουν αγοράσει ήδη τα µηχανήµατα µε τις  γνωστές τιµές αγοράς, ενώ πολλοί θα ήθελαν να επωφεληθούν από τη νέα εξέλιξη, αν τελικά ο Τσιατούρας δεν κάνει πίσω.

Ο αχυρώνας φλέγεται με την πλήρη σύγκλιση 

Σύγχυση προκάλεσε στην ευρωοµάδα του κυβερνώντος κόµµατος η τροπολογία ευρωβουλευτών των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας και Ανανεωτικής Αριστεράς, µε την οποία προτείνεται η πλήρης εξίσωση των στρεµµατικών ενισχύσεων  της ΚΑΠ  την προγραµµατική περίοδο 2021-2027. Ο επικεφαλής της ευρωοµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ∆ήµητρης Παπαδηµούλης αρνείται οποιαδήποτε συµµετοχή επιµένοντας πως η εθνική αντιπροσωπεία ζητά ένα αντικειµενικό επαναϋπολογισµό των άµεσων ενισχύσεων ανά κράτος-µέλος και πως  η εν λόγω τροπολογία δεν έχει καν συζητηθεί στην επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου. Βέβαια, όλα αυτά προκειµένου να «µαζευτεί» το θέµα  καθώς µια τέτοια συναίνεση θα ανέτρεπε τις µέχρι τώρα διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για σθεναρή αντίδραση και «κτίσιµο συµµαχιών» ενάντια σε µία τέτοια καταστροφική για τους Έλληνες αγρότες προοπτική.  Συγκεκριµένα, το σχετικό απόσπασµα της τροπολογίας (CA7) που κατέθεσαν οι Πράσινοι-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία και Ευρωπαϊκή Ανανεωτική Αριστερά-Βόρεια Πράσινη Αριστερά (Greens – EFA, GUE-NGL) αναφέρει ότι «η κατανοµή των ενισχύσεων µεταξύ των κρατών µελών πρέπει να γίνει έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης εξωτερική σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου». Μάλιστα, η σχετική προσθήκη (παράγραφος 2a (νέο)) γίνεται στο άρθρο 79 που αφορά στην κατανοµή κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΑΑ-ΕΓΤΕ), εγείροντας τις αντιδράσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, που ζητά την απόσυρσή της.  Μια τέτοια προοπτική για σύγκλιση βασισµένη µόνο στις άµεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο, καθιστά ένα πολύ µεγάλο αριθµό, κυρίως µικρών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα, µη βιώσιµο, καθώς µέχρι τώρα η χώρα µας απολαµβάνει τη µεγαλύτερη στρεµµατική ενίσχυση σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Αντίθετα, ευνοεί χώρες όπως η Λιθουανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Εσθονία, που πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση όπου το γεωργικό εισόδηµα έχει συγκλίνει πάρα πολύ προς το αστικό εισόδηµα.

Για παράδειγµα στην Ελλάδα το γεωργικό εισόδηµα είναι το 54,9% του µέσου εισοδήµατος, ενώ στη Λιθουανία είναι το 61,5%, στη Βουλγαρία το 78,9%, στη Σλοβακία το 88% και στην Εσθονία το 138%. Συνεπώς είναι προφανές ότι σε πολλές από τις χώρες που πιέζουν για «εξωτερική σύγκλιση» µε βάση τις ενισχύσεις ανά εκτάριο, η αναλογία του γεωργικού σε σχέση µε το µέσο εισόδηµα είναι ευνοϊκότερη από αυτή της Ελλάδας. Επιπλέον, το 80,7% των άµεσων ενισχύσεων πηγαίνει σε εκµεταλλεύσεις µικρότερες των 50 εκταρίων, δηλαδή µικρότερες σε µέγεθος από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.

agronews.gr