Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις επιχειρήσεων για πρόσληψη αστέγων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣτεγάΖΩ»

Μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων ενδιαφέροντος από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τους εργοδότες ιδιωτικού τομέα, για να προσλάβουν απόρους – ωφελούμενους, ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣτεγάΖΩ» (Στέγαση και Επανένταξη) που υλοποιείται στην Πάτρα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών.

Το Πρόγραμμα παρέχει συνολικά, στους ωφελούμενους του προγράμματος οι εξής υπηρεσίες:

Α’ πυλώνας: στέγαση, σίτιση, κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης,

Β’ πυλώνας: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και εργασιακή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μηνιαίως στους ωφελούμενους με βάση το ατομικό πλάνο επανένταξης και μέχρι την λήξη του προγράμματος.

Βασικός στόχος του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, είναι η πολύπλευρη στήριξη των ωφελούμενων προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύναψη τριμερών συμβάσεων επιχορήγησης, μεταξύ δικαιούχου (Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) του προγράμματος, εργοδότη και ωφελούμενου για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, και διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να είναι πλήρης ή μερικός και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2016.

Στην σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας που καταρτίζεται εγγράφως και κατατίθεται αρμοδίως, αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία που σχετίζεται με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Το ποσό αυτό καταβάλλεται πλήρως από το πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής, στον ημιώροφο).