Κώστας Παπακωνσταντίνου: “Τεράστιο το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων”

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη Μπούνια

 Θέμα: Μεταφορά απορριμμάτων Αιγιαλείας

 Κύριε Πρόεδρε

Παρακαλώ να μεταφέρετε στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο την εξής ερώτηση:

Κύριε Δήμαρχε

Ενημερωθήκαμε από τον τύπο ότι ο Δήμος μας θα προβεί στη μεταφορά των συσσωρευμένων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ εκτός Περιφέρειας. Επειδή το κόστος της μεταφοράς Είναι τεράστιο ρωτάμε:

  1. Ποιο μέρος της μεταφοράς θα γίνει με εξωτερική εργολαβία και ποιο με τα υπάρχοντα ειδικά οχήματα του Δήμου ώστε να περιορίσει ο Δήμος την σπατάλη πολύτιμων πόρων;
  2. Ποιες ενέργειες κάνει η υπηρεσία καθαριότητας για τον διαχωρισμό κλαδιών και πράσινων απορριμμάτων και ογκωδών, ώστε αυτά να μην μεταφερθούν και έτσι να περιορίσει περεταίρω ο Δήμος την σπατάλη πολύτιμων πόρων;

Σημειώνουμε ότι σε πολλές περιοχές του Δήμου, τα κλαδιά και τα «πράσινα» υπολείμματα ξεπερνούν το 50% του όγκου των σωρευμένων απορριμμάτων, αυξάνοντας κατά πολύ το κόστος μεταφοράς ενώ τα ίδια δεν αποτελούν απορρίμματα και μπορούν να διαχειριστούν με άλλον τρόπο.

 

Κώστας Παπακωνσταντίνου

Δημοτικός Σύμβουλος