Καλογερόπουλος: «Συνεχίζουμε με εντάξεις έργων»

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (17/1/23) η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας με είκοσι (20) θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν είναι και τα ακόλουθα έργα:

«Επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου Αιγιαλείας» ανάδειξη μειοδότη για την προσκόμιση δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης, προϋπολογισμού 410.300,00€
«Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και σωληνωτών αγωγών στην Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων ΔΕ Ακράτας», προϋπολογισμού 46.774,19€
«Κατασκευή τσιμεντόστρωσης οδού από Κοιμητήριο Πλατάνου προς περιοχή Γιαννίκα», προϋπολογισμού 175.000,00€
«Βελτίωση Πρόσβασης σε περιοχές με γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αιγιαλείας», προϋπολογισμού 500.000,00€
«Ψηφιακή Ανάδειξη της Ιστορίας του 1821 στον Δήμο Αιγιαλείας» με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 120.000,00€
Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08-ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού, προϋπολογισμού 1.390.000,00€
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/2010 μεταξύ Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός Παιδείας Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» και του Δήμου Αιγιαλείας για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08-ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», προϋπολογισμού 38.812,00€
Αποδοχή όρων χρηματοδότησης και ένταξης της πράξης «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αιγιαλείας και λοιπών δράσεων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Α’169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις – Εγγραφή στον προϋπολογισμό, προϋπολογισμού 420.600,00€
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του Δήμου Ήλιδας σχετικά με την αποδοχή και επεξεργασία ΑΣΑ του Δήμου στις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων στη θέση «Τριανταφυλλιά» του Δήμου Ήλιδας και ορισμός μέλους επιτροπής παρακολούθησης, προϋπολογισμού 1.572.357,20ευρώ

Ο δήμαρχος αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του τόνισε ότι: «Συνεχίζουμε τη προσπάθεια με πολλές και σημαντικές εντάξεις έργων».