Ιερώνυμος: “Προσεύχομαι μέ τήν ἀνατολή τοῦ καινούργιου χρόνου τά σπίτια σας νά γίνουν ἀληθινά παλάτια, κτισμένα ἐπάνω στήν πέτρα πού εἶναι ὁ Χριστός”!

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 03

Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας

 

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον, τούς Ἐντίμους Ἄρχοντας

καί τόν Εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας

 

Ἀ­γα­πη­τοί μου πα­τέ­ρες καί­ ἀ­δελ­φοί, παι­διά μου ἐν Κυ­ρί­ῳ­ ἀ­γα­πη­μέ­να,

 

Ὁ καινούργιος χρόνος μᾶς εὑρίσκει ὅλους μας, πρόσωπα, οἰκογένειες, πόλεις καί χωριά, ὁλόκληρη τήν Πατρίδα μας, νά ἔχωμε μεγάλα προβλήματα καί δυσκολίες.

Τό ἔτος 2019 φεύγει μέ μιά μεγάλη ἁμαρτία! Κάποιοι «ἀδελφοί» μας βεβήλωσαν τήν εἰκόνα τοῦ  Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί τοῦτο τό διέπραξαν σέ κάποια χριστουγεννιάτικη ἑορτή. Ἄς προσευχηθοῦμε λοιπόν ὅλοι μας νά τούς φωτίσει ὁ Χριστός μας καί νά τούς δώσει μετάνοια. Ἡ προσευχή μας νά λειτουργήσει θεραπευτικά στούς συνανθρώπους μας αυτούς, ὥστε νά ἀφυπνιστοῦν μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Νά ζητήσουν συγγνώμη ἀπό τόν Σαρκωθέντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ μας καί μέ τήν μετάνοιά τους νά ξεπλύνουν τό μεγάλο τους ἁμάρτημα. Διότι «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν».

Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς τήν Πρωτοχρονιά κάνουμε δοξολογίες. Γι’ αὐτό κόβουμε τίς πίττες μας καί λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν ἐκκλησιαστική μας ὑμνολογία ψάλλουμε καί περίτρανα διαβεβαιοῦμε: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλλατωθήσονται παντός ἀγαθοῦ». Ψάλλουμε αὐτόν τόν ὡραῖο ὕμνο γιά νά ἔχωμε βοηθό καί ἐνισχυτή τόν Παντοδύναμο Θεό μας.

Ἀσφαλῶς αἰτία τῶν δυσκολιῶν μας καί αὐτῶν τῶν φαινομένων βεβηλώσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, τῶν Ἱερῶν Μνημείων καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσή  μας ἀπό τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ ἡθική κρίση πού διέπει, ὅπως λέγεται, τήν Πατρίδα μας ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο.

Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς σήμερα στήν ἀρχή τῆς καινούργιας μας χρονιᾶς καί ἐνῶ βρισκόμαστε μπροστά σέ τόσες ὑλικές καί πνευματικές δυσκολίες καί προκλήσεις, ἄς ἔρθουμε κοντά στόν Χριστό καί στήν Ἐκκλησία μας καί ἄς προσπαθήσουμε νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό ἀγαθό θέλημά Του.

Ὅλοι γύρω μας, πτωχοί καί πλούσιοι, μικροί καί μεγάλοι, μᾶς ἔχουν ἀνάγκη. Ἡ στοργή, ἡ τρυφερότητα, ἡ εὐγένεια, τό δόσιμο ἄς χαρακτηρίζουν τήν ζωή μας. Νά ζοῦμε κοντά στούς ἄλλους καί γιά τούς ἄλλους. «Ὁ πλησίον ἐστίν ὁ θεμέλιος», τό κριτήριο δηλαδή τῆς πνευματικότητός μας εἶναι ὁ πλησίον, ὅπως λέγει ἕνας ἀσκητής. Νά ἀγαποῦμε τούς ἄλλους ὄχι ἀπό καλωσύνη, ἀλλά ἀπό μία συνείδηση εὐθύνης πού ἔχομε πρός αὐτούς. Καί τέλος, ἐάν χρειασθῆ, ἄς δώσωμε καί τό αἷμα μας διά τόν Χριστό καί τούς ἀνθρώπους. Νά εἴμεθα πρόθυμοι νά θυσιασθοῦμε.

Προσεύχομαι πατρικῶς μέ τήν ἀνατολή τοῦ καινούργιου χρόνου τά σπίτια σας νά γίνουν ἀληθινά παλάτια κτισμένα ἐπάνω στήν πέτρα, πού κατά τόν εὐαγγελικό λόγο εἶναι ὁ Χριστός. Καί ὅλοι μαζί  «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν», πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, νά καταφέρουμε μέ τόν ἀγώνα μας, μέ τήν πάλη πού θά κάνουμε στήν πνευματική μας ζωή, νά γίνουμε πνευματικοί ἄνθρωποι. Ἡ πορεία μας νά εἶναι πνευματική. Νά ζήσουμε μία ἀληθινή πνευματική ζωή.

Ἔτσι νά εἶσθε βέβαιοι ὅτι ὁ καινούργιος χρόνος 2020 θά φέρῃ προσωπική, οἰκογενειακή καί κοινωνική χαρά καί προκοπή, πού σᾶς τό εὔχομαι ὁλόψυχα.

Χρόνια Πολλά!

Καλή καί εὐλογημένη ἡ Νεά Χρονιά!

 

Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Κα­λα­βρύ­των καί­ Αἰ­γι­α­λεί­α­ς Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος