Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγιάλειας ζητά να μην δοθεί ΑΕΠΟ και νέα αδειοδότηση και επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ Αιγείρας

Η 4η Διαχειριστική  Ενότητα Στερεών Αποβλήτων του Νομού Αχαΐας  (στην ουσία ο Δήμος Αιγιάλειας) κατέθεσε το Φεβρουάριο του 2018, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την έκδοση ΑΕΠΟ και την εκ νέου αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Αιγείρας.  Ο φάκελος κρίθηκε επανειλημμένα ως ελλιπής , έως τον Φεβρουάριο του 2019, όποτε ύστερα από αρκετές διορθώσεις, κρίθηκε ως επαρκής . Αποτέλεσμα αυτού ήταν η Περιφέρεια στις 18/7/2019 να θέσει το φάκελο-μελέτη σε διαβούλευση, ως όφειλε (βάσει Νόμου) , ώστε να μπορούν οι πολίτες, οργανώσεις κλπ να εκφράσουν τυχόν αντιρρήσεις τους.

Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγιάλειας, όντας πεπεισμένη ότι η κατατεθείσα μελέτη-φάκελος είναι ανεπαρκής, απευθύνθηκε σε ειδικούς και ιδιαίτερα στον κ. Αντώνη Μαυρόπουλο, ώστε να τεκμηριώσει με επιστημονικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, τις αντιρρήσεις της. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μαυρόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός με 25ετή εμπειρία σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων, με πάνω από 200 έργα σε 25 χώρες, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων – International Solid Waste Association (www.iswa.org ). Επίσης ο κ. Μαυρόπουλος , που αφιλοκερδώς προσέφερε τις υπηρεσίες του, ήταν επικεφαλής μελετητής της αρχικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου (ΧΥΤΑ Αιγείρας) και επομένως γνωρίζει καλά τον εν λόγω χώρο και τα ιδιαίτερα στοιχεία του. Ο κ. Μαυρόπουλος και οι συνεργάτες του αφού διενέργησαν αυτοψία στο χώρο του ΧΥΤΑ και αφού μελέτησαν όλα τα έγγραφα που υπήρχαν στο φάκελο-αίτηση της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας, κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα :

Η προτεινόμενη επέκταση του ΧΥΤΑ Αιγείρας δεν είναι τεχνικά εφικτή – αντίθετα ο συνδυασμός πυρκαγιών, κατολισθήσεων και της χρόνιας ανεπαρκούς – προβληματικής λειτουργίας του χώρου συνηγορούν προς την πλήρη ακαταλληλότητα του χώρου και την άμεση έναρξη εργασιών οριστικού κλεισίματος και αποκατάστασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Όρος για οποιαδήποτε συζήτηση (ακόμα και για την αποκατάσταση του χώρου) είναι η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης- έρευνας πεδίου που θα προσδιορίσει την ευστάθεια του υφιστάμενου ανάγλυφου και θα προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και πρόληψης των διαρκών κατολισθήσεων, όπως έχει προταθεί από το ΤΕΕ από το 2011.

Χωρίς μια τέτοια έρευνα, η υπό εξέταση ΜΠΕ είναι άνευ αντικείμενου και δεν θα έπρεπε καν να είχε εκπονηθεί.

Σε κάθε περίπτωση η υπό εξέταση ΜΠΕ :

–  Δεν τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές της νομοθεσίας

– Δεν καλύπτει τα ελάχιστα περιεχόμενα των σχετικών ΚΥΑ

–  Δεν περιέχει βασικά στοιχεία όπως υπολογισμοί στραγγισμάτων και η διαστασιολόγηση των έργων βιοαερίου

– Αγνοεί πλήρως τα πλέον βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής και τις σχετικές θεσμικές διατάξεις

– Αγνοεί πλήρως το ιστορικό πυρκαγιών και κατολισθήσεων του χώρου και τις επιπτώσεις που αυτό επιφέρει

–   Βασίζεται σε λάθος μετεωρολογικά δεδομένα

«..Κατά συνέπεια, η υπό εξέταση ΜΠΕ κρίνεται επιστημονικά πλημμελής και θεσμικά ανεπαρκής και πρέπει να απορριφθεί διότι δεν αποτελεί βάση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης». 

Η Επιτροπή Αγώνα με βάση την επιστημονική έκθεση και τεκμηρίωση, κατέθεσε στην Περιφέρεια στις 9/9/2019 τις αντιρρήσεις της, και ζητά να μην δοθεί ΑΕΠΟ και κατά συνέπεια να μην υπάρξει νέα αδειοδότηση και επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ Αιγείρας, λόγω των μεγάλων κινδύνων που εγκυμονεί για τη υγεία των κατοίκων, τις καλλιέργειες και το περιβάλλον.

Τέλος, η Επιτροπή Αγώνα ανακοινώνει ότι στις 27 Οκτωβρίου 2019, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην Αιγείρα, με καλεσμένο τον κ. Μαυρόπουλο με θέμα την ανακύκλωση κι όπου θα μπορούν να δοθούν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και για το θέμα του ΧΥΤΑ.