Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αιγιάλειας: Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Δήμος Αιγιαλείας ξεκινά τη 16η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη τη  δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου η οποία αποτελεί και την Α’ φάση του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2020-23 που  εγκρίθηκε με την αριθμ. 119/2021 απόφαση του ΔΣ Αιγιαλείας (ΑΔΑ: Ψ7Φ8Ω6Χ-Μ58) και προσκαλεί τους δημότες αλλά και κάθε πολίτη, ομάδα πολιτών, φορείς και συλλόγους να συμβάλλουν ενεργά στην εκπόνησή του.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου, καθώς:

  • Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.
  • Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο όραμα και στη βούληση των Δημοτικών Αρχών πρέπει να καταγράφεται σαφώς η επιδίωξη για ίσες ευκαιρίες και η ισότητα για όλες και όλους.
  • Κατά τη διαδικασία σύνταξής του πρέπει να συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και ομάδες πολιτών.
  • Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.
  • Πρέπει να αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών και να είναι ευρύτερα γνωστό στην τοπική κοινωνία, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.

Στόχος είναι μέσω της διαβούλευσης να καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις των πολιτών, των φορέων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου αναφορικά με τους άξονες, τα μέτρα και τους γενικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου για την τρέχουσα τετραετία 2020-2023.

Ο Δήμος Αιγιαλείας τονίζει ότι περιμένει τη συνεργασία όλων, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο στη συμπλήρωση και την υποβολή του ειδικού ερωτηματολογίου μέχρι και τις 30/09/2021. Το

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 614085013425a8d72592c4ff στις 15/09/21 12:09

ερωτηματολόγιο  βρίσκεται αναρτημένο, μαζί με το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου, στην ενότητα: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΙΑΣ και η πρόσβαση γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Αιγιαλείας (www.aigialeia.gov.gr). Η υποβολή του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Αποστέλλοντας το ηλεκτρονικά στο email: is@gov.gr
  • Αποστέλλοντας το ταχυδρομικά ή παραδίδοντάς το ιδιοχείρως, στο πρωτόκολλο, σε έντυπη μορφή, με την ένδειξη: «Θέμα: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προς: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δήμου Αιγιαλείας, Κτήριο Δ.Ε Συμπολιτείας, ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, Ροδοδάφνη, 25100

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ  (κ. Αναγνωστόπουλο Μιχαήλ, τηλ. 2691360815, email: anagnosto@aigialeia.gov.gr).