Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και προστασία της υγείας του προσωπικού του Δήμου από τον κορωνοϊό

Όπως γνωρίζετε δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11.3.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και η υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 επείγουσα εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα-Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα-Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού -Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας.

Στο πλαίσιο προστασίας της υγείας του προσωπικού του Δήμου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας,  της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσιών υπηρεσιών και προς άμεση εφαρμογή των μέτρων αυτών καλούνται οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και προϊστάμενοι Τμημάτων:

Αφού ενημερώσουν τους υπαλλήλους των υπηρεσιών τους, να παραδώσουν ηλεκτρονικά το αργότερο δύο ώρες πριν την λήξη του ωραρίου της 15ης Μαρτίου στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας έγγραφη κατάσταση των υπαλλήλων τους που θα κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Αφού λάβουν υπόψη ότι, οι χορηγηθείσες κανονικές άδειες δεν ανακαλούνται από την υπηρεσία και θα πρέπει να εξασφαλιστεί, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, με την παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου των υπαλλήλων, να προσδιορίσουν με έγγραφη κατάσταση τους υπαλλήλους που θα παρίστανται στην υπηρεσία ανά δεκαπενθήμερο εκ περιτροπής.

Υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 της ΠΝΠ και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού, να διατεθούν εκτάκτως σε υπηρεσίες back office, ήτοι να ασκούν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ως άνω ευπαθείς ομάδες, εφόσον επιθυμούν τη μη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία για την άσκηση των καθηκόντων, δύνανται να απουσιάζουν με τις πάγιες προβλεπόμενες ισχύουσες διατάξεις (κανονική, αναρρωτική κ.λ.π.).

Επισημαίνεται ότι στην εξυπηρέτηση των πολιτών δίδεται προτεραιότητα στις περιπτώσεις λήξης προθεσμιών.

Ενημερώνονται οι πολίτες, όπου είναι εφικτό, για τους εξ αποστάσεως τρόπους συναλλαγής (αλληλογραφία, τηλεφωνική επικοινωνία, τηλεομοιοτυπική επικοινωνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Δήλωση από πολίτες προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για επιπλέον τετραγωνικά ακινήτων, δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα ( https://tetragonika.govapp.gr/ ). Σημειώνεται ότι η προθεσμία για δήλωση επιπλέον τετραγωνικών έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Πληρωμές στο Ταμείο του Δήμου μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω ebanking με δήλωση των προσωπικών στοιχείων του υπόχρεου, ΑΦΜ  και αιτιολογία (A/A ΕΓΓΡΑΦΗΣ).

Το τμήμα προμηθειών του Δήμου θα πρέπει να προμηθευτεί σε επαρκείς ποσότητες:

  • σαπούνι και χαρτοπετσέτες μιας χρήσης
  • υγρά καθαρισμού επιφανειών με απολυμαντικό με αντιϊκή δράση
  • αναλώσιμο υλικό αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών

 

Το τμήμα καθαριότητας του Δήμου θα πρέπει:

  • Να παρέχει τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και χειροπετσέτες μιας χρήσης, ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι οι αίθουσες αναμονής και οι διάδρομοι.
  • Να λαμβάνει μέριμνα για την τακτική απολύμανση με αντισηπτικό διάλυμα των επιφανειών στο χώρο εργασίας (π.χ. γραφεία ή τραπέζια) ή αντικειμένων (π.χ. πόμολα, τηλέφωνα, πληκτρολόγια, επιφάνειες στα ασανσέρ, κλπ), με τα οποία έρχονται σε συχνή επαφή οι εργαζόμενοι ή το κοινό.
  • Να λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού των χώρων εργασίας με φυσική ή τεχνητή κυκλοφορία καθαρού αέρα.
  • Να αναρτά σε εμφανή σημείο και να διαθέτει το σχετικό ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ, επισημαίνοντας την ανάγκη τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής.

Σε ό, τι αφορά τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων αναφέρεται ότι θα πρέπει:

  • Να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, καθώς η προσεκτική υγιεινή των χεριών αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων. Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται συχνά με σαπούνι και νερό, ειδικά μετά από βήχα ή φτάρνισμα, ή να γίνεται χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού και να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός.
  • Να εφαρμόζουν τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής προς αποφυγή της μετάδοσης μέσω σταγονιδίων: π.χ. να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με ένα χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φταρνίζονται.
  • Σε περίπτωση που παρουσιάζουν συμπτωματολογία (πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή) ή σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΔΥ. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ήτοι τα άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Συνημμένη:

Η υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 επείγουσα εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα-Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα-Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού –Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας.