Ενημέρωση του ΕΚΑΜΕ προς αποφυγή εξαπάτησης

Ύστερα από καταγγελίες διαπιστώθηκε ότι κάποιοι επιτήδειοι χρησιµοποιούν το όνοµα του Ε.Κ.Α.ΜΕ./ΑµεΑ Αιγίου και βασιζόµενοι στην ευαισθησία των συµπολιτών µας απέναντι στις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρίες µαζεύουν χρήµατα προς ίδιο όφελος.

Το ∆.Σ. ενηµερώνει τους συµπολίτες µας ότι δεν κάνει εράνους µαζεύοντας χρήµατα από πόρτα σε πόρτα.

Εφιστούµε την προσοχή των συµπολιτών µας και τους υπογραµµίζουµε ότι το Ε.Κ.Α.ΜΕ./ΑµεΑ Αιγίου (Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης & Μέριµνας Ατόµων µε Αναπηρίες Αιγίου) ουδέποτε συνέλεξε µε αυτόν τον τρόπο χρήµατα και δεν λαµβάνει ούτε 1ευρώ χωρίς την ταυτόχρονη επίδοση θεωρηµένου γραµµατίου είσπραξης από τη ∆/νση Κοιν.Πρόνοιας του ∆ήµου Αιγιαλείας.

Παρακαλούµε τους συµπολίτες που τυχαίνουν µάρτυρες κάποιου τέτοιου περιστατικού να ενηµερώνουν το Κέντρο µας (26910 28666) µε σκοπό την εξάλειψη τέτοιων φαινοµένων.