‘Εκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας, την Παρασκευή 2 Αυγούστου

Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις δύο (2) Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέ-ματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα, δεδομένου ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμί-σεις Υπουργείου Εσωτερικών», καθόσον

α)οι χρηματοδοτήσεις αφο-ούν υλοποίηση Προγραμμάτων, β)προκύπτει άμεση ανάγκη αναμόρφω-σης του προϋπολογισμού λόγω της έκτακτης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος Αιγιαλείας από τη συσσώρευση μεγάλων όγκων αστι-κών στερεών απορριμμάτων στους δρόμους και σε κοινόχρηστους χώ-ρους, με κίνδυνο λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών για την υγεία των δημοτών, γ)απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την ά-μεση διάθεση των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, δ)απαιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης, καθώς και η έγκριση του Α.Π.Ε. για την ολοκλήρωση των έργων, ε)η εκμίσθωση α-φορά κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά τους θερινούς μήνες και στ)απαιτείται άμεσα η πιστοποίηση περί μη ό-χλησης της δραστηριότητας, για την αποφυγή παύσης της λειτουργίας της.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, που α-φορά το 50% της συνολικής επιχορήγησης για το Πρόγραμμα «ΦΙ-ΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-ξης και Τροφίμων που αφορά «επιχορήγηση για αδέσποτα».
  3. Έγκριση όγδοης (8ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αι-γιαλείας, οικονομικού έτους 2019.
  4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μα-κεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), για τη διάθεση των σύμμεικτων αστι-κών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δή-μου Αιγιαλείας στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτι-κής Μακεδονίας.
  5. Έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έρ-γου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή του ΕΚΑ ΜΕ Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
  6. Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου».
  7. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Συλιβαι-νιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.51/2019).
  8. Στην αίτηση του κ. Αναστασίου Βάκρινου προκειμένου να πιστο-ποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, ότι η επιχείρησή του δεν αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον και την κατοικία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγιαλείας

Δημήτριος Μπούνιας