Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Αιγιάλειας – Κατάθεση θεμάτων έως 5 Ιουλίου

Eιδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 19:00 ́.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, έως την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024, μπορούν να θέσουν θέματα τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου.

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο κατά την έναρξη της συνεδρίασης, για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από Συμβούλους της πλειοψηφίας.

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση.