Δικαίωση για το Δήμο Αιγιάλειας όσον αφορά τη μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη – Απερρίφθη η προσφυγή της πρώτης εταιρείας

Με µειωµένο κόστος µεταφοράς τα σκουπίδια 

∆ικαίωση για το ∆ήµο Αιγιαλείας και για τη νέα ∆ηµοτική Αρχή, αποτελεί η έκδοση της υπ’αριθµόν 1259/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η οποία απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της πρώτης εταιρείας που διενεργούσε µέχρι πρόσφατα την µεταφορά των στερεών αποβλήτων της Αιγιάλειας στην Κοζάνη και η οποία στρεφόταν κατά του ∆ήµου και της νυν εταιρείας που έχει αναλάβει πλέον το έργο.

Η απόφαση κρίνει αποδεκτή την προσφορά της νυν εταιρείας και παράλληλα δικαιώνει την επιλογή του ∆ήµου Αιγιαλείας για µεταφορά των απορριµµάτων στην Κοζάνη µε την καινούρια διαδικασία που επελέγη, η οποία µάλιστα µείωσε το κόστος της µεταφοράς από 83 ευρώ σε 69 ευρώ ανά τόνο.

Ο ∆ήµαρχος Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και σηµειώνει πως αποµένει να ολοκληρωθεί ο προσυµβατικός έλεγχος, σύµφωνα µε τον Νόµο της σύµβασης, µε την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η µεταφορά των απορριµµάτων µε την καινούρια ανάδοχο και µε τους ευνοϊκότερους όρους για τον ∆ήµο.

Εξάλλου, η ∆ηµοτική Αρχή εξακολουθεί να ερευνά κάθε ενδεχόµενο, αφού προτεραιότητά της αποτελεί η εξεύρεση άλλου, πιο κοντινού προορισµού, για ακόµα πιο οικονοµική µεταφορά των στερεών αποβλήτων.