Δικαίωση Καλογερόπουλου και υπαλλήλου του Δήμου

Δικαιώθηκε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας και ο υπάλληλος του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Τριανταφύλης, μετά από αγωγή που άσκησαν κατά του Ευθύμιου Καραπατάκη, για αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστην, εξαιτίας των ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών του άνω δημότη,  επί σειρά ετών, 22 ετών για την ακρίβεια.

Ο Ευθύμιος Καραπατάκης ζήτησε από τον Δήμαρχο Αιγιαλείας και από τον άνω υπάλληλο του Δήμου ειλικρινή συγνώμη, για την κακόβουλη συμπεριφορά του αλλά και για την ταλαιπωρία που προκάλεσε επί τόσα χρόνια στους άνω, η  οποία  και έγινε αποδεκτή, δηλώνοντας ταυτόχρονα σεβασμό και εκτίμηση στα πρόσωπά τους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καραπατάκης δήλωσε ενώπιον του Δικαστηρίου, στα πλαίσια εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τα κάτωθι:

«Με ευθύνη του εναγόμενου Ευθύμιου Καραπατάκη δημιουργήθηκε μία διένεξη με τον τότε Δήμαρχο Συμπολιτείας και ήδη Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο και με τον δημοτικό υπάλληλο κ. Ανδρέα Τριανταφύλλη (ενάγοντες), για τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συμπολιτείας του έτους 1999, εξαιτίας της οποίας ο εναγόμενος Ευθύμιος Καραπατάκης απέστειλε σωρεία έγγραφων καταγγελιών σε διάφορες διοικητικές και δικαστικές υπηρεσίες, προσβάλλοντας την τιμή και την υπόληψη των εναγόντων Δημητρίου Καλογερόπουλου και Ανδρέα Τριανταφύλλη. Εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς οι άνω ενάγοντες άσκησαν την από 14-12-2020 αγωγή, κατά του εναγόμενου Ευθύμιου Καραπατάκη, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, ζητώντας να απαγορευτεί στον εναγόμενο να επαναλάβει τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του κατά των άνω εναγόντων,  αιτούμενοι ταυτόχρονα αποζημίωση για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί.

Σήμερα ο  εναγόμενος Ευθύμιος Καραπατάκης αντιλαμβανόμενος το λάθος του και με ειλικρινή μεταμέλεια δηλώνει πως από πραγματική πλάνη ταλαιπώρησε τους ενάγοντες Δημήτριο Καλογερόπουλο και Ανδρέα Τριανταφύλλη και για το λόγο αυτό τους ζητά συγνώμη, την οποία και αποδέχονται οι θιγόμενοι, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι τους σέβεται και υπολείπεται και ότι δεν είχε την πρόθεση να τους θίξει.

Κατόπιν τούτου οι ενάγοντες Δημήτριος Καλογερόπουλος και Ανδρέας Τριανταφύλλης, δηλώνουν ότι παραιτούνται από το δικόγραφο της ως άνω αγωγής, ο δε εναγόμενος Ευθύμιος Καραπατάκης αποδέχεται την παραίτηση αυτή και καταβάλει στους ενάγοντες τα δικαστικά έξοδα καθώς και ποσό 100,00 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστησαν οι άνω θιγόμενοι, του παρόντος επέχοντος θέση αποδείξεως για την καταβολή των εξόδων κατάθεσης αλλά και για την καταβολή του ποσού των 100,00 ευρώ, το οποίο ποσό ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος θα διαθέσει για κάποιο κοινωνικό σκοπό, όπου αυτός κρίνει. Το παρόν θα δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα του Δήμου Αιγιαλείας, με έξοδα του εναγόμενου Ευθύμιου  Καραπατάκη, εντός τριών ημερών από την υπογραφή του, άλλως θα προβούν στη δημοσίευσή του οι ενάγοντες και θα αναζητήσουν τα έξοδα δημοσίευσής του από τον εναγόμενο».

Να σημειωθεί δε ότι ο συγκεκριμένος δημότης καταταλαιπώρησε όχι μόνο τον Δήμαρχο Αιγιαλείας και τον συγκεκριμένο δημοτικό υπάλληλο, αλλά και όλες τις δημοτικές, δικαστικές και εν γένει διοικητικές υπηρεσίες, στις οποίες απευθυνόταν, επί σειρά ετών, εμμονικά και κακόβουλα.

Κατόπιν αυτών, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, δήλωσε ότι, εκτιμά και αποδέχεται τη δημόσια και ειλικρινή συγνώμη του άνω δημότη, παρά την πολυετή και άδικη συμπεριφορά του, η οποία ταλαιπώρησε όχι μόνο τον ίδιο προσωπικά αλλά και τους δημοτικούς υπαλλήλους και τις δημοτικές υπηρεσίες εν γένει.