Διευκρινήσεις για άρση μέτρων απαγόρευσης θαλάσσιων δραστηριοτήτων και θαλάσσιας κυκλοφορίας

Στο πλαίσιο της άρσης των μέτρων του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 ανακοινώνεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ότι από σήμερα 04/05/2020 επιτρέπονται θαλάσσιες δραστηριότητες όπως η λήψη θαλάσσιου λουτρού σε μη οργανωμένες παραλίες, η χρήση ιδιωτικών θαλάσσιων μέσων αναψυχής και η παράκτια ερασιτεχνική αλιεία συμμορφούμενοι με την τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Τονίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές ετήσιες απαγορεύσεις για την ερασιτεχνική αλιεία για το μήνα Μάϊο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27823 Απόφαση (ΦΕΚ 1651Β’/03-05-2020) παρατείνεται από 04/05/2020 και ώρα 06:00 και έως 18/05/2020 και ώρα 06:00 η απαγόρευση απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19. Συναφώς με τα ανωτέρω, απαγορεύεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από σκάφος. 

Επίσης, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα παρατείνεται α) το μέτρο προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27820 Απόφαση (ΦΕΚ 1649Β’/03-05-2020) προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 και β) το μέτρο προσωρινού περιορισμού κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προερχόμενων από το εξωτερικό προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27822 Απόφαση (ΦΕΚ 1650Β’/03-05-2020). 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας θα προβαίνει στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων χωρίς να θίγονται τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις».