Διαγωνισμός για προμήθεια και τοποθέτηση σετ ερπυστριών

Διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση σετ ερπυστριών σε ερπυστριοφόρο φορτωτή προκήρυξε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με δαπάνη μέχρι του ποσού των 26.000,00 ευρώ (συμπ Φ.Π.Α). Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Διεύθυνση Οικονομικού- Δημοσιονομικού Ελέγχου -Τμήμα Προμηθειών– Πανεπιστημίου 254 – (Κτίριο Β’), Πάτρα από σήμερα Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 έως την   Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις 16 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην Διεύθυνση Οικονομικού.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. από την Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών (2613 613411 Μ. Διαμαντοπούλου)

Περισσότερες λεπτομέρειες, όπως και αντίγραφα της διακήρυξης για τον διαγωνισμό παρέχονται από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr.