Διά ζώσης η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας

Μετά από πολύ μεγάλο διάστημα λόγω πανδημίας, στάλθηκε πρόσκληση για πραγματοποίηση της τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας διά ζώσης.

Όλο το προηγούμενο διάστημα του κορωνοϊού οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι πολίτες μπορούσαν να τις παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση μέσα από τη σελίδα της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. στο youtube και στο facebook.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ»,  με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2021.
 2. Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021.
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας για το τέταρτο (4ο) τρίμηνο οικονο-μικού έτους 2020.
 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης τουπροϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμηνο οικονομι-κού έτους 2021.
 5. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού σε αγωγή της Α.Ε. ΠΕΡΜΕ κατά Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Ανάθεση στον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυ-γίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ) της εκπροσώπησης του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Τσιβλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξουσιο-δότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αιτήσεων, συμβάσεων κ.λπ. εγγράφων με τον φορέα.
 7. Ανάθεση σε Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) της εκπρο-σώπησης του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Τσιβλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αιτήσεων, συμβάσεων κ.λπ. εγγράφων με τον φορέα.
 8. Δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ΜΥΗΣ Τσιβλού.
 9. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.174/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμ-βουλίου Αιγιαλείας, περί ανάληψης υποχρεώσεων καταβολής των οφει-λών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «Αίγειρος».
 10. Μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, προ-κειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.
 11. Λύση ή μη του συμφωνητικού εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα «Χρυσάμπελα», της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Δήμου Αι-γιαλείας.
 12. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών των Δημοτικών Κοι-νοτήτων Διακοπτού και Ριζομύλου Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/ 2006 για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Αχαΐας.
 14. Έγκριση κατεδάφισης επικίνδυνου κτιρίου επί της οδού Ελίκης 4 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Έγκριση επισκευής και αποκατάστασης της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμής Δήμου Αιγιαλείας, για την αποκατάσταση της λει-τουργικότητας και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πεζών.
 16. Έγκριση τοποθέτησης ή μη, εικονοστασίου, στην πλατεία Δεξαμενής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 17. Τροποποίηση χρήσης γης στο Ο.Τ.376 της επέκτασης σχεδίου πόλης Νικ. Πλαστήρα της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Εντοπισμένη σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας στο Ο.Τ.153, μετά από την υπ’ αριθ.776/2011 απόφα-ση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (άρση απαλλοτρίωσης) και εναρμόνιση του πολεοδομικού καθεστώτος του Ο.Τ.153 με την υπ’ αριθ.38479/20.09.2005 Υπουργική Απόφαση.
 19. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικι-σμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού».
 20. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Ο-χημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, περί διαγραφής δημοτικών οχημάτων.
 21. Έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρή-στου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Δαμακινίου Δήμου Αιγιαλείας.
 22. Έγκριση τεχνικής υποστήριξης, ασφάλειας, προώθησης στις μηχανές α-ναζήτησης και διαρκής ενημέρωσης της ιστοσελίδας «Discover Aigia-leia».
 23. Έγκριση ενεργειών εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας.
 24. Έγκριση της υπηρεσίας ενημέρωσης, αναβάθμισης και εμπλουτισμού της υπάρχουσας εικονικής περιήγησης (σφαιρικά βίντεο, VR) για την καλύτερη προβολή του Δήμου Αιγιαλείας.
 25. Μετακίνηση-τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε σημεία της Δημοτι-κής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 26. Χορήγηση νέας αδείας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δ.Σ. Αιγιαλείας

Γεώργιος Ντίνος