Δήμος Αιγιάλειας: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τακτική συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών (αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας,  στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου στις δεκαέξι (16) Σεπτεμβρίου  2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 1. Περί έγκρισης ή μη εκρίζωσης και μεταφύτευσης έξι δέντρων στην Κοινότητα Τέμενης Δήμου Αιγιαλείας
 2. Περί εξέτασης αιτήματος για εκρίζωση και μεταφύτευση δέντρων στην Κοινότητα Αιγών του Δήμου Αιγιαλείας
 3. Εξέταση αιτήσεως κας Όλγας Τσαλπατούρου περί έγκρισης πρόσβασης – διέλευσης οχήματος προς την οικία της από την πλατεία Ηρώων της Κοινότητας Καμαρών (η οποία βρίσκεται πίσω από την πλατεία), όπου έχει τοποθετηθεί μπάρα.
 4. Επί της αριθ. 42/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου περί εκμίσθωσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Βάλφουρ (τρίγωνη πλατεία) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος, με την διαδικασία της δημοπρασίας.
 5. Επί της αριθ. 47/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μητροπόλεως 41 στο Αίγιο
 6. Επί της αριθ. 48/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Κορίνθου 8 στο Αίγιο.
 7. Επί της αριθ. 49/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Στράτωνος 12 στο Αίγιο
 8. Επί της αριθ. 50/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου περί χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Σολωμού 8 στο Αίγιο.
 9. Επί της αριθ. 51/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου περί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού 5 στο Αίγιο.
 10. Επί της αριθ. 52/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου περί χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Μητροπόλεως 113 στο Αίγιο.
 11. Περί έγκρισης τοποθέτησης πινακίδας (STOP) στην Κοινότητα Κραθίου Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Περί απαγόρευσης στάθμευσης και θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας σε δημοτική οδό στην Κοινότητα Νικολεΐκων του Δήμου Αιγιαλείας και τροποποίηση της σχετικής απόφασης της ΕΠΖ υπ’ αριθ. 21/2020.
 13. Περί χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης επί της παραλιακής οδού της Κοινότητας Ελαιώνα, λόγω ποσοστού αναπηρίας.
 14. Περί τοποθέτησης καθρεπτών στην Κοινότητα Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας.

Ο  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας – Δήμαρχος

Δημήτριος   Καλογερόπουλος