Γιώργος Ρούσσος: “Η αλήθεια για τον προϋπολογισμό του Δήμου 2023”

Από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αιγιαλείας κ. Γιώργου Ρούσσου, δίνεται στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση:

Σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα  αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023, επισημαίνουμε τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 175 του Ν.4555/2018 για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος και η ψήφιση δημοτικών τελών για το έτος αυτό.

Ειδικότερα ως προς τις ενέργειες και την πορεία κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου μας, σημειώνουμε τα εξής:

 • Με την 316/06-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε ο «Καθορισμός Τέλους καθαριότητας και φωτισμού».
 • Με την 6/11-10-2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας αποφασίστηκε η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2023.
 • Με την 356/24-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η Κατάρτιση του Προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου μας.
 • Στις 15/11/2022 υποβλήθηκε το Προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2023 στον κόμβο διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ.
 • Στις 25/11/2022 εκδόθηκε η γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αναφορικά με το ανωτέρω Προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Με την 178/7-12-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία η Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2023.
 • Με την 179297/2022 Απόφαση του Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα.
 • Στην συνεδρίαση 07/12/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας είχε ορισθεί ως θέμα η λήψη απόφασης για Καθορισμό Τέλους καθαριότητας και φωτισμού το οποίο όμως αποσύρθηκε με πρόταση της αντιπολίτευσης, επειδή εκκρεμούσε απόφαση του ελεγκτικού συνέδριου για τον ηλεκτροφωτισμό, για να επανέλθει προς συζήτηση σε μεταγενέστερο χρόνο όπως και έγινε.
 • Με την υπ΄αριθμ. 4/4-1-2023 του Δημοτικού Συμβουλίου, υπερψηφίστηκε από παρατάξεις της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους η μη σύννομη κοινή εναλλακτική πρόταση των παρατάξεων του κ. Γούτου και της κας Ψυχράμη για   τα τέλη  καθαριότητας και φωτισμού για το 2023.
 • Με την 11266/13-2-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. η ανωτέρω 4/4-1-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας, αναφορικά με τον Καθορισμό Τέλους καθαριότητας και φωτισμού, ακυρώθηκε ως στερούμενη νομιμότητας όπως αναμενόταν,  αφού η ψηφισθείσα κοινή εναλλακτική  πρόταση ήταν εξαρχής  άκυρη.
 • Με την 52/22-02-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε εκ νέου ο «Καθορισμός Τέλους καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.
 • Με την 88/15-03-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας,  με ευρεία πλειοψηφία  αποφασίστηκε εκ νέου ο Καθορισμός Τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
 • Με την 73/24-03-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου μας.
 • Με την 89/29-03-2023 Απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου υπερψηφίστηκε μη σύννομη   έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2023. Τη  μη σύννομη πρόταση ψήφισαν οι παρατάξεις του κ. Γούτου και της κας Ψυχράμη καθώς και ανεξάρτητοι σύμβουλοι.
 • Με την υπ΄αριθμ 29950/07-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. ακυρώθηκε όπως ήταν βέβαιο η ανωτέρω 89/29-03-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας, αναφορικά με την έγκριση προϋπολογισμού, ως στερούμενη νομιμότητας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, σε όλα τα βασικά βήματα της διαδικασίας που προηγήθηκαν της  ψήφισης προϋπολογισμού, με πρωτοβουλία του Δημάρχου και με συναντίληψη των αρχηγών των παρατάξεων είχαν επιτευχθεί πλατιές συναινέσεις και είχαν διαμορφωθεί ευρείες πλειοψηφίες, στο πλαίσιο της ισχύουσας απλής αναλογικής.

Οι πλειοψηφίες αυτές τόσο ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και ως προς τα Ανταποδοτικά Τέλη, καλύπτουν περί το 80% του προϋπολογισμού.

Παρόλα αυτά όμως, στο τελικό στάδιο της  ψήφισης του προϋπολογισμού, η αντιπολίτευση αιφνιδίως, με την σχηματισθείσα πλειοψηφία της στο Δημοτικό Συμβούλιο  απαρτιζόμενη από τις παρατάξεις «Αιγιάλεια Αύριο»,  «Ποιοτική Αιγιάλεια» καθώς και  από ανεξάρτητους συμβούλους,  προχώρησε σε  υπερψήφιση  μη σύννομου προϋπολογισμού contra στη συναινετική διαδικασία.

Όπως αναμενόταν η απόφαση της αυτή, με την προαναφερόμενη  29950/07-04-2023 απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας κρίθηκε  μη νόμιμη και αναπέμφθηκε εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σύννομης απόφασης.

Κατόπιν τούτων, οι αιτιάσεις περί καθυστερήσεων του Δημάρχου καθώς και περί άκαμπτης στάσης του, αποδεικνύονται παντελώς ανυπόστατες και αβάσιμες.

Υπενθυμίζουμε ότι και για  το έτος 2021  παρατάξεις της αντιπολίτευσης είχαν υπερψηφίσει τρεις μη σύννομους Προϋπολογισμούς,  οι οποίοι  ακυρώθηκαν με ισάριθμες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην τελευταία εξ αυτών  (αρ. αποφ. 91943/8-6-2021) αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: «είναι εις γνώση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του Δήμου είναι η ύπαρξη ενός εν ισχύ προϋπολογισμού. Σε περιπτώσεις παρακώλυσης της λειτουργίας του Δήμου ή ζημίας του Δήμου με οποιονδήποτε τρόπο, επιβάλλεται να αποδοθούν ευθύνες στα υπαίτια αιρετά όργανα».

 Συνεχίζουμε,  με την διαβεβαίωση ότι η ενημέρωση των δημοτών θα είναι εκτενής  και τεκμηριωμένη σε όλα τα επίπεδα.