ΓΑΤΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα γαμήλια βοηθήματα

Το Αδελφάτο του ΓΑΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΟΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του καταστατικού, καλεί τις ενδιαφερόµενες δηµότισσες της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας (πρ. Καποδιστριακού ∆ήµου Αιγίου), µία από κάθε οικογένεια, που έχουν συµπληρώσει το  20ο έτος της ηλικίας τους, έως την 9η Νοεµβρίου 2020, να υποβάλλουν αίτηση µετά των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειµένου να λάβουν µέρος στην κλήρωση της 22ας  Νοεµβρίου για τα γαµήλια βοηθήµατα του 2020.

Οι Αιτήσεις κατατίθενται στον ∆ήµο Αιγιαλείας, ∆ιεύθυνση Καθαριότητας οδός Νικ. Πλαστήρα, 11 Ισόγειο,  κα Αλεξοπούλου Φωτεινή από 11.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ. τηλ. 26910 68911.

∆ικαιολογητικά

1.Αίτηση (∆ίνεται από το Κληροδότηµα).

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής  Ταυτότητας .

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο.

4.Βεβαίωση του Εφηµέριου της ενορίας τους ότι είναι άγαµες, άπορες και ενάρετες.

5. Βεβαίωση του Ιατρού για την αρτιµέλεια και την καλή τους υγεία. 

6. Φωτοαντίγραφο φορολογικού εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολ. έτους 2019 των γονέων και της αιτούσας.

Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 22 Νοεµβρίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Φανερωµένης µετά την τέλεση του µνηµοσύνου του Ευεργέτη Ευθυµίου Γάτου.