Αύξηση χρηματοδότησης της νέας ΚΑΠ ζητούν από κοινού Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιρλανδία και Φινλανδία

Κοινή υπουργική δήλωση για την νέα ΚΑΠ υπέγραψαν την Πέμπτη (31 Μαΐου), η Ελλάδα με την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε ο κ. Κασίμης, Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ, στην έδρα του Ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας και Αλιείας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Στη συνάντηση παρευρέθησαν η Υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας κ. Garcia Tejerina, ο Υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας κ. Travert, της Πορτογαλίας κ. Capoulas, της Ιρλανδίας κ. Creed και ο Γραμματέας Γεωργίας της Φινλανδίας κ. Partanen. Βασικό στοιχείο στο οποίο συμφώνησαν ήταν «η αύξηση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ στο τρέχον επίπεδο της ΕΕ-27, με στόχο να ανταποκριθεί η ΕΕ στους στόχους που έχει θέσει για την οικονομία, το περιβάλλον, την υγεία και την κλιματική αλλαγή».

Μέσα από την υπογραφή της συγκεκριμένης δήλωσης η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες πέντε χώρες, συμφώνησε στα εξής έντεκα σημεία:

 • Να τονιστεί ότι η ΚΑΠ συμβάλλει στην ανάδειξη της ΕΕ σε ένα από τα  βασικότερα κέντρα παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως. Χάρης την ΚΑΠ, η ΕΕ παρέχει ασφαλή γεωργικά προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυστηρά υγιεινομικά κριτήρια με σεβασμό στο περιβάλλον και με προσιτό για τους αγρότες κόστος παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στο διεθνές εμπόριο.
 • Να αναγνωριστεί το γεγονός ότι το «άνοιγμα» του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα σε νέες αγορές σημαίνει ότι οι ευρωπαίοι αγρότες εκτίθενται περισσότερο στην μεταβλητότητα των παγκόσμιών τιμών των προϊόντων.
 • Να τονιστεί ότι η ΚΑΠ πρέπει να συνεχίσει να είναι προσανατολισμένη στις αγορές, αλλά να ληφθεί παράλληλα σοβαρά υπόψη ότι η στήριξη της γεωργίας της ΕΕ συμβάλλει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μεταβλητότητας των τιμών των προϊόντων ή άλλων ζημιογόνων παραγόντων στο αγροτικό εισόδημα των αγροτών.
 • Να αναγνωριστεί ότι οι μηχανισμοί από τους οποίους διέπεται η ΚΑΠ επηρεάζουν άμεσα το αγροτικό εισόδημα, το οποίο συνεχίζει να είναι το χαμηλότερο σε σ΄χεση με άλλους τομείς της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΑΠ είναι το πρώτο «δίχτυ ασφαλείας» για τους αγρότες.
 • Να τονιστεί ότι η ευρωπαϊκή γεωργία πρέπει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας και της υγείας, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση των νέων μέτρων στην ΚΑΠ.
 • Να αναγνωριστεί ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητος για να υποστηριχθεί αυτή η αναγκαία μεταστροφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διασφαλίσουν τη μετάβαση σε γενιά.
 • Να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη της εξασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών και της επίτευξης δίκαιης ισορροπίας μεταξύ τους. Αυτό περιλαμβάνει από τη μια τα κοινά εργαλεία και στόχους της ΚΑΠ και από την άλλη την δυνατότητα ευελιξίας στην εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να θεσπιστεί ένα κοινό επίπεδο προϋποθέσεων, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι κύριοι στόχοι της ΚΑΠ όταν χορηγούνται από την ΕΕ ενισχύσεις. Πρέπει να δοθεί η μέγιστη προσοχή στις προκλήσεις της απλούστευσης και των δύο Πυλώνων, και ιδίως των προϋποθέσεων απλούστευσης.
 • Να επισημανθεί ότι η ΚΑΠ επιτρέπει την διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε όλες τις περιοχές της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, θα παραμείνει «ζωντανή» η ύπαιθρος, όπως και μειονεκτικές περιοχές (πχ. νησιά), στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 • Να εκφραστεί η βαθιά λύπη για το γεγονός ότι η Κομισιόν πρότεινε για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 μείωση του προϋπολογισμού για την ΚΑΠ.
 • Να υπενθυμιστεί ότι η μείωση αυτή και στους δύο Πυλώνες δημιουργεί προβλήματα στη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων, για τα εισοδήματα των αγροτών και για την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πληθυσμού για μια υγιή, βιώσιμη και προσιτή διατροφή.
 • Να ζητηθεί η αύξηση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ στο τρέχον επίπεδο της ΕΕ-27, με στόχο να ανταποκριθεί η ΕΕ στους στόχους που έχει θέσει για την οικονομία, το περιβάλλον, την υγεία και την κλιματική αλλαγή.