ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Οι δήμοι αποφασίζουν αν θα καλέσουν τους επιτυχόντες

Στη διακριτική ευχέρεια των δήμων και των υπόλοιπων φορέων που έχουν διοριστεί οι επιτυχόντες των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ είναι αν θα τους καλέσουν για εργασία ή όχι. Κάτι τέτοιο προβλέπεται εμμέσως πλην σαφώς στην προκήρυξη, με βάση την οποία ο φορέας διορισμού υποχρεούται να προσλάβει τους διοριστέους μόνο στην περίπτωση έκδοσης των οριστικών πινάκων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν κάποιος δήμος επειδή δεν πίστευε ότι θα εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες έως 31 Μαρτίου έχει προχωρήσει στην πρόσληψη συμβασιούχων ή άν οι συμβασιούχοι-«παρατασιούχοι» του έχουν κερδίσει προσωρινή διαταγή για την παραμονή τους, μπορεί να μην προχωρήσει στην πρόσληψη των επιτυχόντων στους προσωρινούς πίνακες και να αναμένει τους οριστικούς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (σελ. 328 της προκήρυξης 3Κ/2018): «Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση, Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 (κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης απόφασης κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως ισχύει, πλην του προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το οποίο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4368/2016), επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενη, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και το άρθρο 64 του ν. 4389/2016. Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν αριθμό θέσεων μικρότερο από αυτές που προκηρύσσονται ανά κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά την δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. (άρθρο 8, ν. 4210/2013)».

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές στην aftodioikisi.gr, «η προκήρυξη προβλέπει ότι η πρόσληψη από τους προσωρινούς πίνακες γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων και δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από οκτώ μήνες». Πρακτικά μέσα σε αυτό το διάστημα το ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ανακοινώσει τους οριστικούς πίνακες διοριστέων τους οποίους ο φορέας και θα τοποθετήσει στις θέσεις τους.

 

 

aftodioikis.gr