Δήμος Αιγιάλειας: Αρμοδιότητες οικονομικών θεμάτων στην αντιδήμαρχο Μαρία Σταυροπούλου

Την ανάθεση επιπρόσθετων καθηκόντων που αφορούν οικονομικά θέματα, στην Αντιδήμαρχο Διοικητικής Υποστήριξης κα Μαρία Σταυροπούλου, αποφάσισε ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος. 

Ειδικότερα, η κυρία Σταυροπούλου έχει πλέον τις εξής αρμοδιότητες:

✓ Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

✓ Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Αιγιαλείας.

✓ Την ευθύνη, το συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.

✓ Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων.

✓ Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

✓ Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας και συγκεκριμένα:

✓ Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.

✓ Στη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.

✓ Στην υπογραφή  με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων.

✓ Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.

✓ Στην άσκηση  κάθε άλλης αρμοδιότητας  που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τις Δημοτικές ενότητες.

✓ Την εποπτεία και ευθύνη των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου.

✓ Την ευθύνη της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δήμου Αιγιαλείας.

✓ Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.

✓ Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου Αιγιαλείας καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

✓ Τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καθώς και τον έλεγχο των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

✓ Τη μέριμνά για την περιστολή των δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

✓ Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.