Αποτελέσματα και ενστάσεις για παιδικούς σταθμούς – ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΕΣΠΑ 2019-2020 – «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Προσωρινά Αποτελέσματα : 12.07.2019

Ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων: 13.07.2019 έως 17.07.2019 και μέχρι τις 24:00.

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών και επί των Πινάκων Απορριφθέντων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι αιτούντες θα εισάγουν στην εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. το ΑΦΜ τους και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και θα υποβάλλουν το «Έντυπο Ένστασης» με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο PDF.

Οριστικά Αποτελέσματα: 21.07.2019

Οι αιτούντες θα μπορούν να δουν το προσωρινό και οριστικό αποτέλεσμα της αίτησή τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως απευθύνεστε στις κατά τόπους δομές του Νομικού Προσώπου και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου τηλ.

26910-26694 και ώρες 09.00 – 13.00