Απαγορεύεται η χρήση δικτύου ύδρευσης για την άρδευση στην κοινότητα Τράπεζας

Η ΔΕΥΑΑ ενημερώνει τους καταναλωτές της τοπικής κοινότητας Τράπεζας ότι  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η χρήση του δικτύου ύδρευσης για τις ανάγκες  άρδευσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό ύδρευσης.