Ανακοίνωση του Δήμου Αιγιάλειας για τους στρατεύσιμους της κλάσης 2025

Προκειμένου να συντάξουμε τους στρατολογικούς πίνακες (κλάση 2025) των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων Αιγιαλείας γεννηθέντων το έτος 2004, παρακαλούνται να προσέλθει ένας εκ των γονέων μαζί με την ταυτότητα του στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Γραφείο Μητρώων Αρρένων) του Δήμου (Παναγιωτοπούλων 12) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι 31-3-2020 για να συμπληρώση υπεύθυνη δήλωση με τα προβλεπόμενα από το Νόμο στοιχεία.

Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του ιδίου έτους των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων αυτών, θα απευθύνονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες (πρώην Δήμους που συνενώθηκαν με το Δήμο Αιγιαλείας )