Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου

Σύμφωνο συνεργασίας ΔΕΥΑ Αιγιαλείας και Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου» 

Δήμαρχος Αιγιαλείας: «Η ΔΕΥΑ εκσυγχρονίζεται με μοναδικό στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών»

Τη σύναψη συμφώνου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου» αποφάσισε ομόφωνα σε πρόσφατη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.

Η Δημοτική Επιχείρηση, έχοντας καταγράψει τα βασικά προβλήματα της και θέλοντας να συμβάλει στην έρευνα για την υλοποίηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αποφάσισε να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 650.490 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία έχει ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πράξη δομείται στα τρία ακόλουθα υποέργα:

Υποέργο 1: Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο του δήμου Αιγιαλείας, προϋπολογισμού 370.140 ευρώ

Υποέργο 2: Ανάπτυξη πλατφόρμας οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών και ανάπτυξη υδραυλικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης ψηφιακού διδύμου κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης πόλης Αιγίου, προϋπολογισμού 260.350 ευρώ

Υποέργο 3: Σχέδιο επικοινωνίας της πράξης, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ

Τα ανωτέρω Υποέργα βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας και του Εργαστηρίου Ευφυών Τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Ποιότητας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Έτσι, στο πλαίσιο της συνεργασίας και προκειμένου να καταρτιστούν οι επιμέρους όροι και οι υποχρεώσεις των μερών για την ομαλή πρόοδο των εργασιών και την αποσαφήνιση των επιμέρους δεσμεύσεων για το κάθε μέρος, κρίθηκε απαραίτητη η σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας για την ομαλή εκτέλεση του αντικειμένου της πράξης, το οποίο από την πλευρά του δήμου θα υπογράψει ο δήμαρχος και πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, έπειτα από τη σχετική εξουσιοδότηση που έλαβε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ.

Ο κ. Καλογερόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης των διαρροών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις υδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κλειστής ζώνης της πόλης του Αιγίου που παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, αλλά πρωτίστως η διασφάλιση της ποιότητας του νερού και η προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, μέσω της χρήσης του έξυπνου συστήματος που θα αναπτυχθεί, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. Καταρχάς θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες ποσότητες που επιτρέπουν την τροφοδοσία όλων των κατοικιών στην περιοχή ευθύνης της κλειστής ζώνης, θα μειωθούν δραστικά τα λειτουργικά έξοδα μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και θα επιτευχθεί ελαχιστοποίηση της ποσότητας του νερού που διαρρέει και κατασπαταλάται καθώς στην περιοχή που εστιάζει η παρούσα πράξη παρατηρείται μεγάλο ποσοστό διαρροών και μη ελέγχου της ποιότητάς του. Και όλα αυτά θα γίνουν με γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών, οι οποίοι στο μέλλον θα τύχουν μίας δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής, βασισμένης σε πραγματικά στοιχεία».